Indul a KESKENY ONLINE!

Átlátható nyomdai folyamatok és ügyintézés könnyen, gyorsan és bármikor a Keskeny Nyomda új webes felületén.

Részletek

 

ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos 2023. december 21. napjától

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a munkaviszony, és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szempontjából releváns további jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé.

A Keskeny és Társai 2001 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) kiemelten fontosnak tartja munkatársai, partnerei, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

Jelen tájékoztató az Adatkezelőhöz álláspályázatot benyújtó, illetve esetlegesen további adatkezelésre beleegyezést adó érintettek személyes adatai kezelésére vonatkozik.

A Tájékoztató nyomtatott formában hozzáférhető a Adatkezelő székhelyén.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket a honlapján.

Jelen szabályzat az alábbi fejezetekből áll:

 1. Fejezet: Általános tájékoztatás és rendelkezések
 2. Fejezet: Facebookon megjelent álláshirdetésen keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése
 3. Fejezet: Google Szolgáltatásokban megjelent álláshirdetésen keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése
 4. A Társaság honlapján keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése
 5. Pályázók további nyilvántartása
 6. Érintetti jogok

I. Fejezet

Általános tájékoztatás és rendelkezések

 

 1. Az adatkezelő adatai:

 

Adatkezelő megnevezése:                                    Keskeny és Társai 2001 Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:                                                          1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.

adószáma:                                                          12744965-2-42

cégjegyzékszáma:                                               01-09-701381

képviseli:                                                             Keskeny Árpád ügyvezető

Levelezési cím:                                                    1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.

Telefon:                                                                +36 1 401 4060

email címe:                                                           info@keskeny.hu

Web:                                                                    https://keskenynyomda.hu/

 

 1. Fogalmi meghatározások:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 1. Adatbiztonság

Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az esetleges adatfeldolgozók a csak és kizárólag feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A személyes adatok továbbítását az Adatkezelő egységesen, előzetesen auditált módon, biztonságos formában, az érintett tájékoztatása mellett végzi el, elkerülve a redundáns adattovábbítást, vagy a különböző regisztrációs felületeken történő adatközlést.

Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységet.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását. A pótolt adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól.

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondosággal megtesz mindent azért, hogy informatikai

eszközei, szoftverjei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, az adatkezelésben érintett munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és az elektronikus, ill.  papíralapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak.

 

II. Fejezet

Facebookon megjelent álláshirdetésen keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése

 

A Facebook az alábbi módszerekkel Facebook hirdetések útján olyan tartalmakat jelenít meg a felhasználóknak, amelyek az adott felhasználót (Önt) érdekelhetik.

A Facebook mint önálló adatkezelő gyűjti azokat a tartalmakat, információkat, amelyeket bármilyen Facebook termék használata során a Facebook rendelkezésére bocsát a felhasználó. A Facebook információk, tartalmak birtokába jut, ha fiókot regisztrál, tartalmat hoz létre vagy oszt meg a felhasználó, posztol, üzenetet ír a Facebook-on keresztül. A Facebook azonban nemcsak azt dolgozza fel információként, ha egy konkrét üzenetet vagy fényképet, videót tesz fel az oldalára a felhasználó, hanem azt is, hogy mikor hoz létre egy fájlt vagy hol készült egy adott fénykép, illetve videó, amelyet a felhasználó megosztott. Összefoglalva a Facebook rendelkezik olyan rendszerekkel, amelyek a kontextus és a tartalom adott célból történő elemzése érdekében automatikusan feldolgozzák a felhasználók adatait, tartalmait és kommunikációját. Ezen rendszerek segítségével a Facebook beazonosítja a felhasználók érdeklődési körét, szokásait, és ezek alapján adott felhasználó bekerül egy olyan csoportba, ahol hasonló érdeklődési körű felhasználók adatai szerepelnek. Ezeket a csoportokat a Facebook továbbadja az olyan cégeknek, szervezeteknek, mint például Keskeny és Társai 2001 Kft., és így olvashatja adott felhasználó a Keskeny vagy más cégektől az érdeklődési körének megfelelő szponzorált hirdetéseket, így az álláshirdetéseket is amelyek ún. érdeklődéskeresési hirdetésnek minősülnek.

Facebook beállításainál további információkat talál arról, hogy a Facebook hogyan választja ki és szabja személyre a hirdetéseket, és milyen választási lehetőségei vannak arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat használjon fel a Facebook az Ön által kiválasztott hirdetésekhez és szponzorált tartalmakhoz. Ahhoz, hogy ezeket a beállításokat személyre szabja, jelentkezzen először be a Facebook fiókjába, és a megfelelő opciók kiválasztásával, beállíthatja az Önnek megfelelő megoldást.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook segítségével cégek közvetlen üzletszerzési célra felhasználják adatait, akkor a Facebook egyéni hirdetés beállítások menüpont alatt tudja a marketingkommunikációkat szabályozni.

További információért lásd: https://hu-hu.facebook.com/about/ads/.

A Facebook érdeklődéskeresési hirdetésekkel kapcsolatos eljárása, gyakorlata és adatkezelése kapcsán lásd: https://hu-hu.facebook.com/business/help/829597887147190?id=735435806665862 és https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Ha az itt leírtakkal kapcsolatosan kérdése van, kérjük a Facebook-ot (mint a saját tevékenységével kapcsolatos adatkezelőt) keresse közvetlenül, akik bővebb felvilágosítással szolgálhatnak.

A fentiekben foglaltak szerint a Társaság, mint adatkezelő fizetett és targetált hirdetések útján álláshirdetéseket jelenít meg a Facebookon kiválasztott célcsoportok részére, melyek az érintettek Facebook üzenőfalán jelennek meg.

A Társaság a Facebook hirdetéseink feladása során célközönséget állít be pl. demográfiai, mobil eszköz használati szokások, érdeklődési körök, alapján, amelyek alapja a felhasználók Facebook használata során megvalósított felhasználó viselkedés. A Facebook nem adja át Társaságunk részére a felhasználók ezen targetálási személyes adatait. Társaságunk nem tudja megállapítani, hogy kik látták hirdetéseit, csupán aggregát analitikai adatokat kap a hirdetései sikerességéről a Facebooktól.

Amennyiben az érintett érdeklődik a Facebookon meghirdetett álláslehetőség (ami a Facebook fogalomhasználata szerint érdeklődőkeresési hirdetésnek minősül) iránt, a hirdetésben szereplő Jelentkezés gombra kattintva szükséges az űrlapon szereplő alapadatokat, telefonszámot, e-mail címet és a hirdetésben szereplő kérdésekre adott válaszokat megadnia.

A Társaságunk álláshirdetésére jelentkezők adatai a Facebook kiszolgálóin kerülnek rögzítésre a Facebook az adatokat a saját kiszolgálóin tárolja. A Facebook kiterjedt, elosztott számítógépes rendszereket üzemeltet, amelyek egyidejűleg több helyen tárolják az adatokat. A Facebook adatkezelési szabályzatával összhangban önálló adatkezelőként is fel fogja használni a Társaságunk álláshirdetésére jelentkezők által a hirdetésben megadott adatokat.

A Társaságunk álláshirdetésére jelentkező érintettek adatait maguk az érintettek bocsátják a Facebook rendelkezésére arra vonatkozó engedéllyel együtt, hogy ezeket az adatokat meg lehet osztani Társaságunkkal mint hirdetővel. A Facebook saját  adatkezelési szabályzata szerint használja fel az érdeklődőkeresési hirdetések adatait, Társaságunk mint hirdető pedig jelen saját adatvédelmi szabályzata és a hirdetésben közölt egyéb vonatkozó feltételek szerint használhatja fel a megosztott adatokat.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően Társaságunk Facebookon elhelyezett álláshirdetései (érdeklődőkeresési hirdetései) esetében a Facebook és Társaságunk mint hirdető egyaránt adatkezelő a saját adatkezelése vonatkozásában. Ennek eredményeképpen mindkét fél felelős a megfelelőség biztosításáért az értesítés biztosítása és a platformot használó személy által megadott adatok kezelési jogalapjának kijelölése útján.

Társaságunk az álláshirdetésére jelentkezők adatait tehát a Facebook csak az érintett hozzájárulásával jogosult Társaságunk részére megadni, úgy, hogy a Facebook hirdetéskezelő központjába beérkező adatokhoz Társaságunk Facebook az oldalának egyik adminisztrátora részére elérhetőséget biztosít.

Társaságunk részéről az adatkezelés ezen adatátadással kezdődik meg, Társaságunk az érintett hozzájárulásával a Facebook hirdetéskezelő központjába beérkező érintetti személyes adatokat (ti. az űrlapon szereplő név, cím, telefonszám, e-mail címet és a hirdetésben szereplő kérdésekre az érintett által adott válaszok)  letölti saját szervereire, ettől kezdődően a Társaságunk mint adatkezelő a birtokába kerülő érintetti személyes adatokat saját szerverein tárolja.

Társaságunk a letöltött személyes adatok alapján felveszi a kapcsolatot a jelentkezőkkel, e-mail vagy közvetlen telefonhívás alapján és a sikeres kapcsolatfelvételt követően kölcsönös érdeklődés esetén további adatokat, valamint önéletrajzot kérhet be, mely adatok már nem a Facebook oldalon keresztül történnek benyújtásra. .

Az érintettek köre: Az Adatkezelőhöz a Facebookon megjelent álláshirdetésre a felületen megjelent űrlap kitöltésével jelentkezést benyújtók.

Az adatkezelés célja: A meghirdetett állásra történő jelentkezéshez szükséges kapcsolatfelvétel, valamint az előzetes kiválasztáshoz szükséges alapadatok megadása. A meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően. Az esetleges további adatok megadása már nem a Facebook oldalon keresztül történik

FIGYELEM! az adatkezelő felhívja a Facebook-on keresztül álláshirdetésre jelentkezők figyelmét, hogy csak az álláshirdetésben megjelenő űrlapon megjelölt adatokat szíveskedjenek megadni!

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével ad meg. Hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás visszavonása esetén az érintett jelentkezését Társaságunk nem tudja elbírálni. Sikeres pályázók esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Sikertelen pályázó esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő megfelelő munkavállaló kiválasztásához fűződő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja.

A kezelt adatok köre:

 • A jelentkezési adatlapon megadott alapadatok ti. név, telefonszám, e-mail cím, melyek automatikusan megjelenítésre kerülnek a jelentkező Facebook profiljából vagy külön is megadhatók
 • jelentkezés dátuma;
 • A hirdetésben megadott kérdésekre adott válaszok.

Az adatkezelés időtartama: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatait az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

A sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (Egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben nemleges válasz érkezik, vagy 30 (Harminc) napon belül nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszereinkből. Kivételt képez ez alól a további adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás, továbbá az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, mely adatkezelés már a munkavállak személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató szerint történik.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatfeldolgozók: az adatkezeléshez adatfeldolgozót az Adatkezelő nem vesz igénybe

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: jelen tájékoztató VI. Fejezetében foglaltak szerint.

 

III. Fejezet

Google Szolgáltatásain megjelent álláshirdetésen keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése

 

A Google a Szolgáltatásain (Google Szolgáltatásainak felsorolását lásd: https://policies.google.com/terms/service-specific?hl=hu tájékoztatjuk, hogy az ezen a linken elérhető lista csak a Google Általános Szerződési Feltételek által szabályozott szolgáltatásokat tartalmazza. Bizonyos népszerű szolgáltatások (pl. a YouTube) egyedi funkcióik miatt saját feltételekkel rendelkeznek) az alábbi módszerekkel Google hirdetések útján olyan tartalmakat jelenít meg a felhasználóknak, amelyek az adott felhasználót (Önt) érdekelhetik.

A Google, mint önálló adatkezelő gyűjti azokat a tartalmakat, információkat, amelyeket bármilyen Google Szolgáltatás használata során a Google rendelkezésére bocsát a felhasználó. A Google rendelkezik olyan rendszerekkel, amelyek a kontextus és a tartalom adott célból történő elemzése érdekében automatikusan feldolgozzák a felhasználók adatait, tartalmait.

Ha Önnek van Google fiókja akkor a Hirdetésközpont (lásd: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=hu&ref=mac-hub) beállításainál a fiókjába való bejelentkezést követően további információkat talál arról, hogy a Google hogyan választja ki és szabja személyre a hirdetéseket, és milyen választási lehetőségei vannak arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat használjon fel a Google az Ön által kiválasztott hirdetésekhez és szponzorált tartalmakhoz. Ahhoz, hogy ezeket a beállításokat személyre szabja, jelentkezzen először be a Google fiókjába, és a megfelelő opciók kiválasztásával, beállíthatja az Önnek megfelelő megoldást.

További információért lásd:

https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=hu&visit_id=638382337944592066-4007815980&p=adssettings_industry&rd=2

A Google hirdetésekkel kapcsolatos eljárása, gyakorlata és adatkezelése kapcsán lásd: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu és https://policies.google.com/terms?hl=hu

Ha az itt leírtakkal kapcsolatosan kérdése van, kérjük a Google-t (mint a saját tevékenységével kapcsolatos adatkezelőt) keresse közvetlenül, akik bővebb felvilágosítással szolgálhatnak.

A fentiekben foglaltak alapján a Google Szolgáltatásokat igénybe vevők részére a Társaság, mint adatkezelő a Google-tól igénybe vett hirdetési szolgáltatáson keresztül fizetett és személyre szabott hirdetések útján álláshirdetéseket jeleníttet meg a Google által meghatározott feltételek alapján Társaságunk által kiválasztott célcsoportok részére, melyek az érintett célcsoporthoz tartozó felhasználók által használt Google Szolgáltatásokban jelennek meg.

A Társaság a Google hirdetéseink feladása során célközönséget állít be a Google által meghatározott feltételek alapján pl. földrajzi terület, demográfiai adatok alapján, amelyek alapja a felhasználók Google Szolgáltatások használata során a Google részére megadott adatai. A Google nem adja át Társaságunk részére a felhasználók ezen targetálási személyes adatait. Társaságunk nem tudja megállapítani, hogy kik látták hirdetéseit, legfeljebb aggregát személyes adatoktól mentes analitikai adatokat láthat..

Amennyiben az érintett érdeklődik a Google Szolgáltatásaiban meghirdetett álláslehetőség iránt, a hirdetésben szereplő Jelentkezés gombra kattintva szükséges az űrlapon szereplő alapadatokat, telefonszámot, e-mail címet és a hirdetésben szereplő kérdésekre adott válaszokat megadnia.

A Társaságunk álláshirdetésére jelentkezők adatai a Google Ads szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Google felhőalapú tárhelyszolgáltatási kiszolgálóin kerülnek rögzítésre, a Google az adatokat a saját felhőalapú tárhelyszolgáltatásához igénybe vett kiszolgálóin tárolja.

A Társaságunk álláshirdetésére jelentkező érintettek adatait maguk az érintettek bocsátják a Google, valamint Társaságunk rendelkezésére. A Google saját  adatkezelési szabályzata (lásd: https://policies.google.com/privacy?hl=hu) szerint használja fel a részére megadott személyes adatokat, Társaságunk, mint hirdető pedig jelen saját adatvédelmi szabályzata és a hirdetésben közölt egyéb vonatkozó feltételek szerint használhatja fel a megadott személyes adatokat.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően Társaságunk a Google Szolgáltatásokon elhelyezett álláshirdetései esetében a Google mint szolgáltató és Társaságunk, mint hirdető egyaránt önálló adatkezelő a saját adatkezelése vonatkozásában. Ennek eredményeképpen mindkét fél felelős a megfelelőség biztosításáért az értesítés biztosítása és a platformot használó személy által megadott adatok kezelési jogalapjának kijelölése útján.

Társaságunk tehát az álláshirdetésére jelentkezők adatait tehát csak az érintett álláshirdetésre jelentkezők kifejezett hozzájárulásával jogosult kezelni.

Társaságunk részéről az adatkezelés ezen álláshirdetésre jelentkezési űrlap beküldésével kezdődik meg, Társaságunk az érintett hozzájárulásával megadott és beérkező érintetti személyes adatokat (ti. az űrlapon szereplő név, cím, telefonszám, e-mail címet és a hirdetésben szereplő kérdésekre az érintett által adott válaszok) kezeli.

Társaságunk az álláshirdetésre jelentkezők által megadott személyes adatok alapján felveszi a kapcsolatot a jelentkezőkkel, e-mail vagy közvetlen telefonhívás alapján és a sikeres kapcsolatfelvételt követően kölcsönös érdeklődés esetén további adatokat, valamint önéletrajzot kérhet be, mely adatok már nem a Google Szolgáltatásain keresztül történnek benyújtásra.

Az érintettek köre: Az Adatkezelőhöz a Google Szolgáltatásain megjelent álláshirdetésre a felületen megjelent űrlap kitöltésével jelentkezést benyújtók.

Az adatkezelés célja: A meghirdetett állásra történő jelentkezéshez szükséges kapcsolatfelvétel, valamint az előzetes kiválasztáshoz szükséges alapadatok megadása. A meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően. Az esetleges további adatok megadása már nem a Google oldalon keresztül történik

FIGYELEM! az adatkezelő felhívja a Google Szolgáltatásain keresztül álláshirdetésre jelentkezők figyelmét, hogy csak az álláshirdetésben megjelenő űrlapon megjelölt adatokat szíveskedjenek megadni!

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével ad meg. Hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás visszavonása esetén az érintett jelentkezését Társaságunk nem tudja elbírálni. Sikeres pályázók esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Sikertelen pályázó esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő megfelelő munkavállaló kiválasztásához fűződő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja.

A kezelt adatok köre:

 • A jelentkezési adatlapon megadott alapadatok ti. név, telefonszám, e-mail cím,
 • jelentkezés dátuma;
 • A hirdetésben megadott kérdésekre adott válaszok

Az adatkezelés időtartama: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatait az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

A sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (Egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben nemleges válasz érkezik, vagy 30 (Harminc) napon belül nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszereinkből. Kivételt képez ez alól a további adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás, továbbá az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, mely adatkezelés már a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató szerint történik.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatfeldolgozók:

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Google Ireland Limited
Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik
(Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írország

Adatfeldolgozás célja: a Google Ads hirdetési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek, részletesen lásd:

https://business.safety.google/adsprocessorterms/

https://business.safety.google/adsservices/

Adatfeldolgozással érintett adatok: a jelentkezési űrlapon megadott érintetti személyes adatok

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az Adetfeldolgozó az adatfeldolgozás során tudomásra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, és ennek keretében személyes adatot ad át az adatfeldolgozást végző részére. Az adatfeldolgozó rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály előír. A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő által bevont adatfeldolgozót a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: jelen tájékoztató VI. Fejezetében foglaltak szerint.

 

IV. Fejezet

A Társaság honlapján keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése

 

A Társaság, mint adatkezelő a honlapján található linken (https://keskenynyomda.hu/allasajanlatok/) keresztül álláslehetőségeket hirdet meg.

Amennyiben az érintett érdeklődik a meghirdetett álláslehetőség iránt, a honlapon szereplő Jelentkezem gombra kattintva szükséges az űrlapon szereplő adatokat (névtelefonszám, e-mail cím)  megadnia továbbá lehetősége van arra (nem kötelező), hogy önéletrajzot töltsön fel. Társaságunk részéről az adatkezelés ezen adatfelvétellel kezdődik meg, a felvett adatokat a Társaság szerverén tároljuk.

Társaságunk a benyújtott személyes adatok alapján felveszi a kapcsolatot a jelentkezőkkel, e-mail vagy közvetlen telefonhívás alapján és a sikeres kapcsolatfelvételt követően kölcsönös érdeklődés esetén további adatokat, valamint önéletrajzot kérhet be, mely adatok már nem a honlapon keresztül történnek benyújtásra.

Az érintettek köre: Az Adatkezelőhöz álláspályázatot benyújtók.

Az adatkezelés célja: A meghirdetett állásra történő jelentkezéshez szükséges kapcsolatfelvétel, valamint az előzetes kiválasztáshoz szükséges alapadatok megadása. A meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően. A további adatok megadása már nem a honlapon keresztül történik.

FIGYELEM! az adatkezelő felhívja a honlapon keresztül állásra jelentkezők figyelmét, hogy csak az honlapon megjelenő űrlapon megjelölt adatokat szíveskedjenek megadni!

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével ad meg. Hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás visszavonása esetén az érintett jelentkezését Társaságunk nem tudja elbírálni. Sikeres pályázók esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Sikertelen pályázó esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő megfelelő munkavállaló kiválasztásához fűződő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja.

A kezelt adatok köre:

 • A jelentkezési adatlapon megadott alapadok ti. név, telefonszám, e-mail cím, melyet az érintett tölt ki
 • jelentkezés dátuma; születési dátum; legmagasabb iskolai végzettség; jelenlegi munkakör/pozíció megnevezése
 • A hirdetésbe megadott kérdésekre adott válaszok

Az adatkezelés időtartama: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatait az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

A sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (Egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben nemleges válasz érkezik, vagy 30 (Harminc) napon belül nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszereinkből. Kivételt képez ez alól a további adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás, továbbá az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, mely adatkezelés már a munkavállaók személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató szerint történik.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatfeldolgozók: az adatkezeléshez adatfeldolgozót az Adatkezelő nem vesz igénybe

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: jelen Tájékoztató VI. Fejezetében foglaltak szerint

 

V. Fejezet

Pályázók további nyilvántartása

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintettek számára, hogy kérjék személyes adatainak egy esetleges későbbi álláspályázat elbírálásáig történő nyilvántartását. Ennek keretében az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli.

Az érintettek köre: Az Adatkezelőhöz álláspályázatot benyújtók, továbbá az Adatkezelőhöz a Google szolgáltatás felületén jelentkezést benyújtók.

Az adatkezelés célja: személyes adatok nyilvántartása egy esetleges későbbi álláspályázat elbírálása érdekében.

A kezelt adatok köre:

A II. és a III. fejezetben foglaltak szerint attól függően, hogy a pályázó melyik módon jelentkezett az állásra illetve a hozzájárulás megadásának adatai

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása, vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban 1 év.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.Érintetti jogok: jelen Tájékoztató V. Fejezetében foglaltak szerint

 

VI. Fejezet

Az érintett jogai

 

Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbi pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

Cím: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.

E-mail: info@keskeny.hu

Azonosítás: A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása: Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő: Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (Két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (viii/A pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (viii/B pont).

Az ügyintézés díja: A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

I. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (Öt) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

II. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

III. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

IV. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • Ön visszavonta a hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
 • Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
 • A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A gyermekek részére nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban gyűjtöttük az adatokat.
 • Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • A népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

V.) Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)
 • Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

VI. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VII. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeljük. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen. Ezt követően a személyes adatok e célból nem kezelhetőek.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

VIII. Jogorvoslati lehetőségek:

A.) Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök:                                                                  dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím:                                                  1363 Budapest, Pf.: 9.

cím:                                                                      1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon:                                                               +36 (1) 391-1400

Fax:                                                                       +36 (1) 391-1410

web:                                                                     http://naih.hu

e-mail:                                                                 ugyfelszolgalat@naih.hu

B.) Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

IX. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Keskeny és Társai 2001 Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN

1. Adatkezelő megnevezése, adatai

Adatkezelő megnevezés: Keskeny és Társai 2001 Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a Társaság vagy az Adatkezelő)
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-701381 (Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában)
Adatkezelő székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.
Adatkezelő képviselői: Keskeny Árpád és ifj. Keskeny Árpád ügyvezetők
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@keskeny.hu

2. Adatkezelés szabályai

Az Adatkezelő szándéka szerint elektronikus hírleveleket címzettként kizárólag nem természetes személy ügyfelei/partnerei illetve a Társaság vagy a Társaság szolgáltatásai/megoldásai iránt érdeklődők részére küld, amely során az elektronikus hírlevelek a nem természetes személy ügyfeleknek/partnereknek az üzleti kapcsolat létrejötte, vagy arra irányuló szándék kinyilvánítása során az Adatkezelő részére az kizárólag ügyfelek/partnerek által rendelkezésre bocsátott elektronikus levél címek és adatok, illetve a Társaság vagy a Társaság által nyújtott szolgáltatások/megoldások iránt érdeklődők által kifejezetten ebből a célból rendelkezésre bocsátott e-mail címek és adatok kerülnek felhasználásra.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről] (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján (www.keskenynyomda.hu, www.rigidbox.keskeny.hu, www.hullamkarton.keskeny.hu, www.burgopak.keskeny.hu ). Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Ha az Adatkezelő adatok megismerésére jogosult munkatársa tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintetteket a jelen fejezetben meghatározott jogok illetik meg adataik kezelése vonatkozásában. Az érintettek az alábbiakban megjelölt jogaikkal kapcsolatos nyilatkozataikat az Adatkezelő irányába az alábbi elérhetőségek valamelyikén tehetik meg:

Postai úton: Keskeny és Társai 2001. Kft. – 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.
Elektronikus levélben: info@keskeny.hu
Telefonon: a Keskeny és Társai 2001 Kft. központi telefonszáma: +36 1 401 4060
Személyesen: Társaság székhelyén.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
 • Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

3.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

3.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

3.7 Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Pécsi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4. Sütik (cookie-k)

[gdpr_preferences text=”Cookie beállítások”]

4.1. A honlap a felhasználókról és a regisztrálókról semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a felhasználó és a regisztráló jelen szabályzatban is kifejezetten elfogadja, hogy a felhasználók, illetve a regisztrálók igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a felhasználó, illetve regisztráló számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. Ezek:

 • Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A sütiket a felhasználó, illetve regisztráló törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.
 • A honlap ezen kívül ún. rövid időtartamú sütiket és hosszú időtartamú sütiket használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az felhasználó/regisztráló használja a weboldalt, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ.
 • A honlap funkcionalitása alapján megkülönböztetve használ statisztikai célokra konverziós sütiket (melyek lehetővé teszik az eredményesség elemzését), követő sütiket (melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb statisztikai elemzést tesznek lehetővé), emellett vásárlási szokásokat követő sütiket (amelyek alapján a felhasználó/regisztráló személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap), analitikus sütiket (amelyek a felhasználó/regisztráló weboldal használati szokásait követik), valamint nélkülözhetetlen sütiket (amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot).

4.2. A honlap használatával hozzájárulását adja a fent leírtak szerint és célból történő önre vonatkozó információk feldolgozásához. Még többet tudhat meg a cookie-król és azok törléséről a www.aboutcookies.org weboldalon.

Cookie neve Cookie típusa Cookie azonosítója Cookie szolgáltató Cookie által kezelt adatok Cookie célja Cookie élettartama
WP function Feltétlenül szükséges sütik wp-settings-{X} WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 1 év
WP function Feltétlenül szükséges sütik wp-settings-time-{X} WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 1 év
WP function Feltétlenül szükséges sütik wordpress_test_cookie WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 1 év
WP GDPR Feltétlenül szükséges sütik gdpr[allowed_cookies] WordPress Elfogadás ténye. Tárolja azokat a cookie-kat, amelyeket a felhasználó engedélyezett. 1 év
WP GDPR Feltétlenül szükséges sütik gdpr[consent_types] WordPress Elfogadás ténye. Ez a süti tárolja, hogy mely tájékoztatásokat fogadta el a felhasználó. 1 év
WP GDPR Feltétlenül szükséges sütik gdpr[privacy_bar] WordPress Elfogadás ténye. Sütik elfogadásának betartása. 1 év
Google Analytics Funkció és teljesítmény sütik _ga Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv Anonim statisztika 2 év
Google Analytics Funkció és teljesítmény sütik _gat Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv Anonim statisztika Böngésző bezáráskor törlődik
Google Analytics Funkció és teljesítmény sütik _gid Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv Anonim statisztika 1 nap
Hotjar Funkció és teljesítmény sütik _hjIncludedInSample hotjar Ez a munkamenet cookie úgy van beállítva, hogy a Hotjar tudja, hogy a látogató szerepel-e a mintában, amelyet a tölcsérek előállítására használnak. Anonim statisztika Böngésző bezáráskor törlődik
Hotjar Funkció és teljesítmény sütik _hjid hotjar Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor az ügyfél először kerül a Hotjar szkriptrel ellátott oldalra. A böngészőben az adott webhelyre jellemző egyedi felhasználói azonosító megtartására szolgál. Ez biztosítja, hogy az ugyanazon a webhelyen történő későbbi látogatások során a viselkedés azonos felhasználói azonosítóhoz rendelhető. Anonim statisztika 1 év
Facebook Funkció és teljesítmény sütik fr Facebook Felhasználó- és böngészőazonosító, időbélyeg, egyéb adatok a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint A Facebook elsődleges hirdetési cookie-ja, használatával megjeleníthetők, mérhetők a hirdetések, illetve javítható a relevanciájuk. 3 hónap
Facebook Funkció és teljesítmény sütik _fbp Facebook A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós idejű hirdetések) A Facebook hirdetési cookie-ja, használatával megjeleníthetők, mérhetők a hirdetések, illetve javítható a relevanciájuk. 3 hónap
Facebook Funkció és teljesítmény sütik act Facebook Időbélyeg Megkülönbözteti az ugyanazon felhasználó számára két, különböző időpontokban létrehozott munkamenetet. A süti élettartama függ a “Maradjak bejelentkezve” opciótól. Ha ez az opció aktív akkor 90 nap, ha nem akkor a Böngésző bezáráskor törlődik a süti 90 nap / Böngésző bezáráskor törlődik
Facebook Funkció és teljesítmény sütik c_user Facebook A jelenleg bejelentkezett felhasználó felhasználói azonosítóját tartalmazza Helyes működés. A süti élettartama függ a “Maradjak bejelentkezve” opciótól. Ha ez az opció aktív akkor 90 nap, ha nem akkor a Böngésző bezáráskor törlődik a süti 90 nap / Böngésző bezáráskor törlődik
Facebook Funkció és teljesítmény sütik datr Facebook Véletlenszerű Azonosító Célja a böngésző azonosítása, amelyet a Facebook-hoz való csatlakozáshoz használnak, a bejelentkezett felhasználótól függetlenül. Ez a süti kulcsszerepet játszik a Facebook biztonsági és webhely-integritási funkcióiban. 2 év
Facebook Funkció és teljesítmény sütik locale Facebook A böngészőben utoljára bejelentkezett felhasználó helyét. A böngészőben utoljára bejelentkezett felhasználó helyét. 1 hét
Facebook Funkció és teljesítmény sütik presence Facebook Véletlenszerű Azonosító A felhasználó csevegési állapotának tárolására szolgál. Például ha a chat nyitva van. Ez a süti egy munkamenet-süti. Böngésző bezáráskor törlődik
Facebook Funkció és teljesítmény sütik sb Facebook A Chat funkciók használatához szükséges. A Chat funkciók használatához szükséges. 2 év
Facebook Funkció és teljesítmény sütik spin Facebook A Chat funkciók használatához szükséges. A Chat funkciók használatához szükséges. 1 nap
Facebook Funkció és teljesítmény sütik wd Facebook Tárolja böngészőablak méreteit Facebook használja az oldal megjelenítésének optimalizálására. 1 hét
Facebook Funkció és teljesítmény sütik xs Facebook Munkamenet száma, munkamenet titkosítása, “secure” jelölés ha a felhasználó engedélyezte a biztonságos böngészés opciót. Ez a süti több információt tartalmaz, kettőspont elválasztva (a kettőspont az átvitelhez a “%3A” értékre van kódolva). 1 év
Crazyegg Funkció és teljesítmény sütik __cfduid Crazyegg egérkattintások, görgetések statisztikái Anonim statisztika 1 év

5. A hírlevél szolgáltatás során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelések célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők/ügyfelek/partnerek részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az adatkezelő üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, az ügyfelek/partnerek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása, valamint a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, újdonságairól, híreiről, eseményeiről és akcióiról ügyfelei/partnerei rendszeres, általános vagy személyre szabott tájékoztatás.

A Társaság hírleveleit témakörönkén illetve szolgáltatásonként szétválasztva, tematizálva is küldheti, így felmerülhet, hogy a Keskeny és Társai 2001. Kft. a különböző nyomdaipari szolgáltatásaira vonatkozó hírleveleket különböző domain nevek felhasználásával küldi meg az érintettek részére, különösen értendő ez a Keskeny és Társai 2001. Kft. által üzemeltetett Keskeny Nyomda általános nyomdaipari szolgáltatásaira és termékeire (www.keskenynyomda.hu, www.rigidbox.keskeny.hu, www.hullamkarton.keskeny.hu, www.burgopak.keskeny.hu) illetve a Keskeny és Társai 2001. Kft. által online rendszerben (webáruház) működtetett www.endobozom.hu oldalon keresztül elérhető speciális szolgáltatásokra vonatkozó hírlevelekre. A www.endobozom.hu oldalon elérhető szolgáltatások a Keskeny és Társai 2001. Kft. által üzemeltetett Keskeny Nyomda online nyomdai webáruháza, ahol termelőknek, kereskedőknek, forgalmazóknak, reklámügynökségeknek, grafikusoknak kínál a Keskeny Nyomda csomagolási termékeket és teljes körű online nyomdai ügyintézést.

Az adatkezelési célok érdekében a Társaság nem természetes személy címzettek részére az általuk megadott elektronikus levelezési cím felhasználásával, természetes személy részére küldött reklám esetén az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek/partnerek felé. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az Adatvédelmi Tájékoztatót. Ezt egy jelölőnégyzettel (checkbox) teheti meg. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon akár elektronikus úton (az adott hírlevélben található link alkalmazásával) akár postai úton (a leiratkozási kérelmet az alábbi címre kérjük megküldeni: Keskeny és Társai 2001. Kft. – 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.).

Kezelt adatok köre: e-mail cím, név/cégnév, nyelv, hozzájárulás megadásának időpontja, utolsó módosítás időpontja, rögzítés módja
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
Adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
Adattárolás módja: elektronikus
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.
Adatfeldolgozók: A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaság a MailChimp nevű szolgáltatást üzemeltető, USA-beli székhellyel rendelkező Rocket Science Group LLC elnevezésű adatfeldolgozóval kötött szerződést a hírlevél küldés kapcsán. A MailChimp a EU-US Privacy Shield alá tartozó vállalkozás, amely vállalta, hogy megfelel a GDPR előírásainak. A MailChimp használatának adatvédelmi szabályai az alábbi elérhetőségen ismerhetők meg:

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/terms/

Adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp”)
címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
adatfeldolgozás célja: hírlevélküldés
adatfeldolgozással érintett adatok: e-mail cím, név/cégnév, nyelv, hozzájárulás megadásának időpontja, utolsó módosítás időpontja, rögzítés módja

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Az érintett az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe, és ennek keretében személyes adatot ad át az adatfeldolgozást végző részére. Az adatfeldolgozó rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály előír. A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő által bevont adatfeldolgozókat a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Egyéb:
Az érintett az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz is, hogy adatait a Keskeny és Társai 2001 Kft. cégjegyzékbe közhitelesen bejegyzett tulajdonosai a tulajdonosi jogaik gyakorlásához szükséges mértékben megismerhessék.

A kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott esetekben, illetve ha jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. Egyéb rendelkezések

Honlapunk alapértelmezett nyelve a magyar, ezért angol és német nyelven történő böngészés esetén is a magyar nyelvű Adatkezelési Tájékoztató hatályos.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót szükség szerint időről-időre módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. illetve az egyéb hatályos és irányadó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.22-től visszavonásig tart.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 22. napjától visszavonásig, illetve az Adatkezelési tájékoztató módosításáig hatályos!

Budapest, 2018. május 24.

Keskeny és Társai 2001 Kft.

 

Ajánlatot kérek