Indul a KESKENY ONLINE!

Átlátható nyomdai folyamatok és ügyintézés könnyen, gyorsan és bármikor a Keskeny Nyomda új webes felületén.

Részletek

 

ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos 2023. szeptember 08. napjától

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a munkaviszony, és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szempontjából releváns további jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé.

A Keskeny és Társai 2001 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) kiemelten fontosnak tartja munkatársai, partnerei, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

Jelen tájékoztató az Adatkezelőhöz álláspályázatot benyújtó, illetve esetlegesen további adatkezelésre beleegyezést adó érintettek személyes adatai kezelésére vonatkozik.

A Tájékoztató nyomtatott formában hozzáférhető a Adatkezelő székhelyén.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket a honlapján.

Jelen szabályzat az alábbi fejezetekből áll:

 1. Fejezet: Általános tájékoztatás és rendelkezések
 2. Fejezet: Facebookon megjelent álláshirdetésen keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése
 3. A Társaság honlapján keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése
 4. Pályázók további nyilvántartása
 5. Érintetti jogok

I.Fejezet 

Általános tájékoztatás és rendelkezések

 1. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése:Keskeny és Társai 2001 Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:                        1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.

adószáma:                       12744965-2-42

cégjegyzékszáma:            01-09-701381

képviseli:                          Keskeny Árpád ügyvezető

Levelezési cím:                1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.

Telefon:                           +36 1 401 4060

email címe:                      info@keskeny.hu

Web:                               https://keskenynyomda.hu/

 1. Fogalmi meghatározások:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 1. Adatbiztonság

Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az esetleges adatfeldolgozók a csak és kizárólag feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A személyes adatok továbbítását az Adatkezelő egységesen, előzetesen auditált módon, biztonságos formában, az érintett tájékoztatása mellett végzi el, elkerülve a redundáns adattovábbítást, vagy a különböző regisztrációs felületeken történő adatközlést.

Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységet.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását. A pótolt adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól.

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverjei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, az adatkezelésben érintett munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és az elektronikus, ill.  papíralapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak.

II. Fejezet

Facebookon megjelent álláshirdetésen keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése

A Facebook az alábbi módszerekkel Facebook hirdetések útján olyan tartalmakat jelenít meg a felhasználóknak, amelyek az adott felhasználót (Önt) érdekelhetik.

A Facebook mint önálló adatkezelő gyűjti azokat a tartalmakat, információkat, amelyeket bármilyen Facebook termék használata során a Facebook rendelkezésére bocsát a felhasználó. A Facebook információk, tartalmak birtokába jut, ha fiókot regisztrál, tartalmat hoz létre vagy oszt meg a felhasználó, posztol, üzenetet ír a Facebook-on keresztül. A Facebook azonban nemcsak azt dolgozza fel információként, ha egy konkrét üzenetet vagy fényképet, videót tesz fel az oldalára a felhasználó, hanem azt is, hogy mikor hoz létre egy fájlt vagy hol készült egy adott fénykép, illetve videó, amelyet a felhasználó megosztott. Összefoglalva a Facebook rendelkezik olyan rendszerekkel, amelyek a kontextus és a tartalom adott célból történő elemzése érdekében automatikusan feldolgozzák a felhasználók adatait, tartalmait és kommunikációját. Ezen rendszerek segítségével a Facebook beazonosítja a felhasználók érdeklődési körét, szokásait, és ezek alapján adott felhasználó bekerül egy olyan csoportba, ahol hasonló érdeklődési körű felhasználók adatai szerepelnek. Ezeket a csoportokat a Facebook továbbadja az olyan cégeknek, szervezeteknek, mint például Keskeny és Társai 2001 Kft., és így olvashatja adott felhasználó a Keskeny vagy más cégektől az érdeklődési körének megfelelő szponzorált hirdetéseket, így az álláshirdetéseket is amelyek ún. érdeklődéskeresési hirdetésnek minősülnek.

Facebook beállításainál további információkat talál arról, hogy a Facebook hogyan választja ki és szabja személyre a hirdetéseket, és milyen választási lehetőségei vannak arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat használjon fel a Facebook az Ön által kiválasztott hirdetésekhez és szponzorált tartalmakhoz. Ahhoz, hogy ezeket a beállításokat személyre szabja, jelentkezzen először be a Facebook fiókjába, és a megfelelő opciók kiválasztásával, beállíthatja az Önnek megfelelő megoldást.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook segítségével cégek közvetlen üzletszerzési célra felhasználják adatait, akkor a Facebook egyéni hirdetés beállítások menüpont alatt tudja a marketingkommunikációkat szabályozni.

További információért lásd: https://hu-hu.facebook.com/about/ads/.

A Facebook érdeklődéskeresési hirdetésekkel kapcsolatos eljárása, gyakorlata és adatkezelése kapcsán lásd: https://hu-hu.facebook.com/business/help/829597887147190?id=735435806665862 és https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Ha az itt leírtakkal kapcsolatosan kérdése van, kérjük a Facebook-ot (mint a saját tevékenységével kapcsolatos adatkezelőt) keresse közvetlenül, akik bővebb felvilágosítással szolgálhatnak.

A fentiekben foglaltak szerint a Társaság, mint adatkezelő fizetett és targetált hirdetések útján álláshirdetéseket jelenít meg a Facebookon kiválasztott célcsoportok részére, melyek az érintettek Facebook üzenőfalán jelennek meg.

A Társaság a Facebook hirdetéseink feladása során célközönséget állít be pl. demográfiai, mobil eszköz használati szokások, érdeklődési körök, alapján, amelyek alapja a felhasználók Facebook használata során megvalósított felhasználó viselkedés. A Facebook nem adja át Társaságunk részére a felhasználók ezen targetálási személyes adatait. Társaságunk nem tudja megállapítani, hogy kik látták hirdetéseit, csupán aggregát analitikai adatokat kap a hirdetései sikerességéről a Facebooktól.

Amennyiben az érintett érdeklődik a Facebookon meghirdetett álláslehetőség (ami a Facebook fogalomhasználata szerint érdeklődőkeresési hirdetésnek minősül) iránt, a hirdetésben szereplő Jelentkezés gombra kattintva szükséges az űrlapon szereplő alapadatokat, telefonszámot, e-mail címet és a hirdetésben szereplő kérdésekre adott válaszokat megadnia.

A Társaságunk álláshirdetésére jelentkezők adatai a Facebook kiszolgálóin kerülnek rögzítésre a Facebook az adatokat a saját kiszolgálóin tárolja. A Facebook kiterjedt, elosztott számítógépes rendszereket üzemeltet, amelyek egyidejűleg több helyen tárolják az adatokat. A Facebook adatkezelési szabályzatával összhangban önálló adatkezelőként is fel fogja használni a Társaságunk álláshirdetésére jelentkezők által a hirdetésben megadott adatokat.

A Társaságunk álláshirdetésére jelentkező érintettek adatait maguk az érintettek bocsátják a Facebook rendelkezésére arra vonatkozó engedéllyel együtt, hogy ezeket az adatokat meg lehet osztani Társaságunkkal mint hirdetővel. A Facebook saját  adatkezelési szabályzata szerint használja fel az érdeklődőkeresési hirdetések adatait, Társaságunk mint hirdető pedig jelen saját adatvédelmi szabályzata és a hirdetésben közölt egyéb vonatkozó feltételek szerint használhatja fel a megosztott adatokat.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően Társaságunk Facebookon elhelyezett álláshirdetései (érdeklődőkeresési hirdetései) esetében a Facebook és Társaságunk mint hirdető egyaránt adatkezelő a saját adatkezelése vonatkozásában. Ennek eredményeképpen mindkét fél felelős a megfelelőség biztosításáért az értesítés biztosítása és a platformot használó személy által megadott adatok kezelési jogalapjának kijelölése útján.

Társaságunk az álláshirdetésére jelentkezők adatait tehát a Facebook csak az érintett hozzájárulásával jogosult Társaságunk részére megadni, úgy, hogy a Facebook hirdetéskezelő központjába beérkező adatokhoz Társaságunk Facebook az oldalának egyik adminisztrátora részére elérhetőséget biztosít.

Társaságunk részéről az adatkezelés ezen adatátadással kezdődik meg, Társaságunk az érintett hozzájárulásával a Facebook hirdetéskezelő központjába beérkező érintetti személyes adatokat (ti. az űrlapon szereplő név, cím, telefonszám, e-mail címet és a hirdetésben szereplő kérdésekre az érintett által adott válaszok)  letölti saját szervereire, ettől kezdődően a Társaságunk mint adatkezelő a birtokába kerülő érintetti személyes adatokat saját szerverein tárolja.

Társaságunk a letöltött személyes adatok alapján felveszi a kapcsolatot a jelentkezőkkel, e-mail vagy közvetlen telefonhívás alapján és a sikeres kapcsolatfelvételt követően kölcsönös érdeklődés esetén további adatokat, valamint önéletrajzot kérhet be, mely adatok már nem a Facebook oldalon keresztül történnek benyújtásra. .

Az érintettek köre: Az Adatkezelőhöz a Facebookon megjelent álláshirdetésre a felületen megjelent űrlap kitöltésével jelentkezést benyújtók.

Az adatkezelés célja: A meghirdetett állásra történő jelentkezéshez szükséges kapcsolatfelvétel, valamint az előzetes kiválasztáshoz szükséges alapadatok megadása. A meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően. Az esetleges további adatok megadása már nem a Facebook oldalon keresztül történik

FIGYELEM! az adatkezelő felhívja a Facebook-on keresztül álláshirdetésre jelentkezők figyelmét, hogy csak az álláshirdetésben megjelenő űrlapon megjelölt adatokat szíveskedjenek megadni!

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével ad meg. Hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás visszavonása esetén az érintett jelentkezését Társaságunk nem tudja elbírálni. Sikeres pályázók esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Sikertelen pályázó esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő megfelelő munkavállaló kiválasztásához fűződő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja.

A kezelt adatok köre:

 • A jelentkezési adatlapon megadott alapadatok ti. név, cím, telefonszám, e-mail cím, melyek automatikusan megjelenítésre kerülnek a jelentkező Facebook profiljából vagy külön is megadhatók
 • jelentkezés dátuma; születési dátum; legmagasabb iskolai végzettség; jelenlegi munkakör/pozíció megnevezése
 • A hirdetésbe megadott kérdésekre adott válaszok

Az adatkezelés időtartama: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatait az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

A sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (Egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben nemleges válasz érkezik, vagy 30 (Harminc) napon belül nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszereinkből. Kivételt képez ez alól a további adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás, továbbá az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, mely adatkezelés már a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató szerint történik.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatfeldolgozók: az adatkezeléshez adatfeldolgozót az Adatkezelő nem vesz igénybe

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: jelen tájékoztató V. Fejezetében foglaltak szerint.

III. Fejezet

A Társaság honlapján keresztül állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése

A Társaság, mint adatkezelő a honlapján található linken (https://keskenynyomda.hu/allasajanlatok/) keresztül álláslehetőségeket hirdet meg.

Amennyiben az érintett érdeklődik a meghirdetett álláslehetőség iránt, a honlapon szereplő Jelentkezem gombra kattintva szükséges az űrlapon szereplő adatokat (névtelefonszám, e-mail cím)  megadnia továbbá lehetősége van arra (nem kötelező), hogy önéletrajzot töltsön fel. Társaságunk részéről az adatkezelés ezen adatfelvétellel kezdődik meg, a felvett adatokat a Társaság szerverén tároljuk.

Társaságunk a benyújtott személyes adatok alapján felveszi a kapcsolatot a jelentkezőkkel, e-mail vagy közvetlen telefonhívás alapján és a sikeres kapcsolatfelvételt követően kölcsönös érdeklődés esetén további adatokat, valamint önéletrajzot kérhet be, mely adatok már nem a honlapon keresztül történnek benyújtásra.

Az érintettek köre: Az Adatkezelőhöz álláspályázatot benyújtók.

Az adatkezelés célja: A meghirdetett állásra történő jelentkezéshez szükséges kapcsolatfelvétel, valamint az előzetes kiválasztáshoz szükséges alapadatok megadása. A meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően. A további adatok megadása már nem a honlapon keresztül történik.

FIGYELEM! az adatkezelő felhívja a honlapon keresztül állásra jelentkezők figyelmét, hogy csak az honlapon megjelenő űrlapon megjelölt adatokat szíveskedjenek megadni!

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével ad meg. Hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás visszavonása esetén az érintett jelentkezését Társaságunk nem tudja elbírálni. Sikeres pályázók esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Sikertelen pályázó esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő megfelelő munkavállaló kiválasztásához fűződő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja.

A kezelt adatok köre:

 • A jelentkezési adatlapon megadott alapadatok ti. név, telefonszám, e-mail cím, melyet az érintett tölt ki
 • jelentkezés dátuma; születési dátum; legmagasabb iskolai végzettség; jelenlegi munkakör/pozíció megnevezése
 • A hirdetésbe megadott kérdésekre adott válaszok

Az adatkezelés időtartama: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatait az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

A sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (Egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben nemleges válasz érkezik, vagy 30 (Harminc) napon belül nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszereinkből. Kivételt képez ez alól a további adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás, továbbá az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, mely adatkezelés már a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató szerint történik.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatfeldolgozók: az adatkezeléshez adatfeldolgozót az Adatkezelő nem vesz igénybe

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: jelen Tájékoztató V. Fejezetében foglaltak szerint

IV. Fejezet

Pályázók további nyilvántartása

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintettek számára, hogy kérjék személyes adatainak egy esetleges későbbi álláspályázat elbírálásáig történő nyilvántartását. Ennek keretében az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli.

Az érintettek köre: Az Adatkezelőhöz álláspályázatot benyújtók, továbbá az Adatkezelőhöz a Facebook felületén jelentkezést benyújtók.

Az adatkezelés célja: személyes adatok nyilvántartása egy esetleges későbbi álláspályázat elbírálása érdekében.

A kezelt adatok köre:

A II. és a III. fejezetben foglaltak szerint attól függően, hogy a pályázó melyik módon jelentkezett az állásra illetve a hozzájárulás megadásának adatai

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása, vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban 1 év.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: jelen Tájékoztató V. Fejezetében foglaltak szerint

V. Fejezet

Az érintett jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbi pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

Cím: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.

E-mail: info@keskeny.hu

Azonosítás: A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása: Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő: Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (Két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (viii/A pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (viii/B pont).

Az ügyintézés díja: A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

i. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (Öt) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

ii. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

iii. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatait.

iv. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • Ön visszavonta a hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
 • Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
 • A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A gyermekek részére nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban gyűjtöttük az adatokat.
 • Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • A népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

V. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)
 • Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

vi. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

vii. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeljük. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen. Ezt követően a személyes adatok e célból nem kezelhetőek.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

viii. Jogorvoslati lehetőségek:

A. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök:                                                               dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím:                                                  1363 Budapest, Pf.: 9.

cím:                                                                  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon:                                                            +36 (1) 391-1400

Fax:                                                                  +36 (1) 391-1410

web:                                                                  http://naih.hu

e-mail:                                                               ugyfelszolgalat@naih.hu

B. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

ix. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Keskeny és Társai 2001 Kft.

Ajánlatot kérek