Did you know,

that we are happy to accept all your orders for business cards, letterheaded paper, note pads, flyers, folders, calendars and all other printed stationery products, regardless of the amount?

...that we produce high quality saddle-stitched or glue-bound brochures as well as hardcover books and albums, using unique surface treatment procedures and cutting-edge finishing technology?

...that our packaging material manufacturing department provides comprehensive services from design to execution and nearly all work processes are carried out in our print shop?

For detailed information please get in touch with our collegues.

Contact:
Marketing and advertising publications
Eszter Szalai:+36-30-850-5883

Production of packaging materials
József Horváth:+36-30-591-5757

Üdvözöljük a Keskeny Nyomdában

Magyarország legmodernebb nyomdai és csomagolóanyag gyártó üzeme bemutatkozik.

Tudjon meg többet rólunk


Keskeny és Társai 2001 Kft.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai:
székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.
cégjegyzékszám: 01-09-701381
adószáma: 12744965-2-42
képviselő: Keskeny Árpád

Keskeny és Társai 2001 Kft. elérhetőségei:
Keskeny és Társai 2001 Kft. központi telefonszáma: +36 1 401-4060
Keskeny és Társai 2001 Kft. központi telefaxszáma: + 36 1 405-0650
e-mail: info@keskeny.hu
továbbiakban: Keskeny és Társai 2001 Kft.

A Keskeny és Társai 2001 Kft. a Vállalkozói keretszerződés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával a Vállalkozói keretszerződés egyedi feltételei szerint nyújtja. A vállalkozói keretszerződés megkötése, ennek hiányában a Keskeny és Társai 2001 Kft. által visszaigazolt megrendelés a feltétele annak, hogy a Megrendelő és a Keskeny és Társai 2001 Kft. között vállalkozói jogviszony jöjjön létre. A vállalkozói jogviszony alapján az egyes feleket megillető jogok és teljesítendő kötelezettségek általános szabályait az ÁSZF tartalmazza, míg az adott jogviszonyban a feleket jogosító -ÁSZF szabályaitól eltérő – egyedi jogok és terhelő egyedi kötelezettségek a Vállalkozói keretszerződésben kerülnek rögzítésre. A Megrendelő egyedi megrendeléseit írásban (levélben, elektronikus levélben (továbbiakban: e-mail) ) adott külön „megrendelő” útján adja meg a Vállalkozói keretszerződés keretei között.

1.AZ ÁSZF HATÁLYA
1.1.Személyi hatály
Az ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az a
– jogi személy;
– jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
– magánszemély
akinek a Keskeny és Társai 2001 Kft. szerződés, vagy írásos megrendelés alapján nyomdaipari vállalkozói tevékenységet végez.

1.2.Tárgyi hatály
A Keskeny és Társai 2001 Kft. által végzett, alábbi tevékenységi körök szerinti tevékenységei tartoznak az ÁSZF rendelkezései alá:
– doboztervezés
– nyomdai kivitelezés

1.3.Időbeli hatály
A Megrendelő és a Keskeny és Társai 2001 Kft. közötti konkrét megrendelés a felek között
Vállalkozói Keretszerződés aláírása alapján, vagy
– amennyiben szerződéses jogviszonyukban a felek az ÁSZF szabályaitól semmiben sem kívánnak eltérni, az egyedi megrendelés Keskeny és Társai 2001 Kft. általi visszaigazolásával jön létre és a Vállalkozói keretszerződés hatályának fennállásáig, vagy a Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítéséig marad fenn.
Az ÁSZF nyilvános és a Keskeny és Társai 2001 Kft. hangsúlyt fektet arra, hogy minden Megrendelő megismerje azt, még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Ennek keretében:
– weblapján (www.keskenynyomda.hu) közzéteszi,
– nyomtatott formában a Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelyén megtekinthető,
– kívánságra bárkinek díjtalanul megküldi elektronikus levél útján.

1.4. ÁSZF módosítása
A Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF módosításáról a Keskeny és Társai 2001 Kft. e-mailben hívja fel a Megrendelői figyelmét. A Keskeny és Társai 2001 Kft-t ezen figyelemfelhívó értesítésen kívül más kötelezettség nem terheli abban a tekintetben, hogy   az   ÁSZF   módosításának   tényére   a   Megrendelő   figyelmét   felhívja.   Amennyiben   a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult az ÁSZF módosításának hatálybalépésétől számított 8 napon belül írásban felmondani a Vállalkozói keretszerződést. Amennyiben a Megrendelő nem élt a megadott határidőben felmondási jogával, úgy az új, módosított ÁSZF hatályba lépésével automatikusan annak rendelkezései alkalmazandóak a felek közötti vállalkozói jogviszonyra.
Az ÁSZF mindenkori módosítása, az ÁSZF mindenkori módosításának elektronikus formában történő közzététele időpontjától kezdve módosítja a Keskeny és Társai 2001 Kft. és a Megrendelő által megkötött Vállalkozói keretszerződés vonatkozó rendelkezéseit.
A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést a Keskeny és Társai 2001 Kft.-vel szemben, abból adódóan, hogy a Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁSZF-jének módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a Keskeny és Társai 2001 Kft. honlapján.

2. A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT
2.1 Új ügyfélkapcsolat létesítése során a Megrendelő és a Keskeny és Társai 2001 Kft. Vállalkozói keretszerződést írnak alá. A keretszerződés tartalmazza többek között:
– az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,
– a Megrendelő képviseletre jogosultja által megjelölt kapcsolattartó adatait, aki jogosult a Megrendelő nevében az egyedi megrendelések tekintetében rendelkezni,
– a felek  ÁSZF-től  eltérő  rendelkezéseit,  melyet  bármelyik  fél  az  adott  szerződéses kapcsolat szempontjából olyan súlyúnak minősít, mely miatt abban külön megállapodás szükséges.
– a Vállalkozói keretszerződés a felek között határozatlan időre jön létr A Vállalkozói keretszerződés hatályát veszti az ÁSZF 7. pontjában meghatározott esetekben.
– a Megrendelő köteles a jelen pontban meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban (levél, e-mail) bejelenteni a
Keskeny és Társai 2001 Kft.
-nek. A bejelentés elmaradásából, vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a Keskeny és Társai 2001 Kft. felelősségét kizárja.

2.2. A Megrendelő által a Vállalkozói keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó jogosult ajánlatkérést leadni,  árajánlatot  elfogadni,  rendelést  módosítani,  a  terméket  átvenni  az  általa  képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli a Vállalkozói keretszerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Keskeny és Társai 2001 Kft.  részére  történő  közléséig  a  kapcsolattartó  minden,  a  felek  közötti jogviszony alapján megtett jognyilatkozata érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő. A Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben jogosult akként rendelkezni, hogy a Megrendelő valamennyi alkalmazottja jogosult kapcsolattartóként rendelkezni. Ebben az esetben a Vállalkozói keretszerződésben a Megrendelő e-mail címet is megadhat, melyről érkezett árajánlat visszaigazolást joghatályos rendelésnek tekint a Keskeny és Társai 2001 Kft. Ilyen tartalmú rendelkezés esetén a Megrendelő viseli annak kockázatát, ha nevében és képviseletében eljárva az adott e-mail címről, leadnak, árajánlatot elfogadnak, rendelést módosítanak, terméket átvesznek. Ebben az esetben a Keskeny és Társai 2001 Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő nevében írásban rendelést adó személy a Megrendelővel milyen jogviszonyban van és jogviszonya feljogosítja-e kapcsolattartóként rendelkezni.
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben pontosan megjelöli kapcsolattartóit, az ezen kapcsolattartókon kívül a Keskeny és Társai 2001 Kft. mástól kapcsolattartói utasítást nem fogadhat el, és nem teljesít.
A Megrendelő bármikor jogosult írásban (képviselő által aláírt e-mailben megküldött levél) az általa megadott kapcsolattartók adatait megváltoztatni, vagy törölni.

2.3. A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek. A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlatának Megrendelő általi visszaigazolása a feltétele a gyártás megkezdésének.
Amennyiben nem egyértelmű az ajánlatkérés és a Keskeny és Társai 2001 Kft. által adott árajánlatot a Megrendelő nem igazolta vissza, a Keskeny és Társai 2001 Kft. addig nem köteles megkezdeni a termék gyártását, amíg a Megrendelővel eredményesen nem egyeztet.
A megrendelt terméket a megküldött elektronikus anyag saját beállításaival készíti el a Keskeny és Társai 2001 Kft., és az ebből eredő esetleges károkért a Megrendelő felel.
Amennyiben a Megrendelő a Felek között korábban létrejött és teljesített megrendeléstől eltérő műszaki paraméterekkel kíván újabb megrendelést adni a Keskeny és Társai 2001 Kft. részére, a Megrendelő új írásos ajánlatkérését követően, a Keskeny és Társai 2001 Kft. általi írásos visszaigazolása alapján kezdi meg a gyártást.

2.4. A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlatában a Megrendelő által elküldött ajánlatkérés tartalma alapján kalkulált egyedi díjat közöl.

2.5. A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlataiban feltüntetett árak minden esetben nettó árak, azok az ÁFA-t, és a termékdíj összegét nem tartalmazzák.
Az adó mértékét a mindenkor érvényes áfa-törvény határozza meg.
A termékdíj mértéke és tényleges súlya a Keskeny és Társai 2001 Kft. számláján/végszámláján kerül véglegesítésre, és feltüntetésre. A Megrendelő a mindenkori környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó törvény termékdíjtételeivel számol.
Vállalkozó az irányadó kalkulációkban meghatározott tájékoztató jellegű súlyok figyelembe vételével számol, mely súlyok a késztermék szállításakor mérés alapján kerülnek véglegesítésre.

2.6. Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a Felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést. Az e-mailben történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.

2.7. A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ezen határidő letelte után az árajánlatban foglaltak a Keskeny és Társai 2001 Kft.-t nem kötelezik.

2.8. Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat visszaigazolása egyedi megrendelésnek minősül. A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelés teljesítésére külön Vállalkozási szerződést, hanem az ajánlatkérésben megadott megrendelés és visszaigazolt árajánlat szerint létrejött egyedi megrendelés válik automatikusan a felek közti Vállalkozói Szerződéssé, vagy a Vállalkozói Keretszerződés részévé.

2.9. Amennyiben a gyártáshoz szükséges valamennyi információ átadása és/vagy az előlegfizetés a Megrendelő  részéről  nem  a  megállapodott  határidőben  történik, a Megrendelő késedelme a Keskeny és Társai 2001 Kft. késedelmét kizárja, a Megrendelő oldalán bekövetkező késedelmes teljesítés miatt a Keskeny és Társai 2001 Kft.-t felelősség nem terheli. A Megrendelő késedelmének megszűnése esetén a Keskeny és Társai 2001 Kft. kifejezetten megilleti, hogy a teljesítésre írásban – a gyártási kapacitása függvényében – új időpontot adjon meg.

2.10. A Megrendelő a megrendelés esetén a grafikai anyag kritériumait a  www.keskenynyomda.hu honlapon tekintheti meg. A grafikai anyag leadásánál a Keskeny és Társai 2001 Kft. a kapott grafikai mintán csak formai (nyomdatechnikai) ellenőrzést végez, a grafikai anyag tartalmi hibáiért felelősségét kizárja, annak következményei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő mintanyomatot nem adott át, valamint ha a Megrendelő nem kért digitális, vagy analóg proofot, a színeltérésért a Keskeny és Társai 2001 Kft.-t felelősség nem terheli.

2.11. A felek közötti vállalkozói jogviszonyra alapított, Keskeny és Társai 2001 Kft.-t terhelő kártérítési felelősség mértéke az egyedi megrendelés értékéig terjed. A Keskeny és Társai 2001 Kft. nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:
– a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a közlés késedelme vagy a közlés elmulasztása,
– a tervezés, a megrendelés és a gyártási folyamat során az ellenőrzés elmulasztása,
– a Megrendelő belső ellenőrzésének hiánya miatt felróható károk felmerülése,
– a próbanyomat meg nem tekintése,
– különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,
– az árajánlat pontatlan bekérése,
– a megrendelőlap nem, vagy nem megfelelő kitöltése,
Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak következtében  bekövetkező károk,
– tartalmi hibák miatt bekövetkező károk

Az  egyedi  megrendelés  késedelmes,  vagy  hibás  teljesítése  esetén  a  Keskeny és Társai 2001  Kft. kizárólag a Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a Keskeny és Társai 2001 Kft. nem köteles megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.
A Keskeny és Társai 2001 Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. Nem minősül a Keskeny és Társai 2001 Kft. részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.,

3.KÉSZ TERMÉK ÁTADÁSA, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS
3.1. A  teljesítés  helye  a  Megrendelő által  megjelölt  székhely,  telephely,  egyéb  szállítási  cím, amennyiben a terméket a Keskeny és Társai 2001 Kft. szállítja ki a megrendelés visszaigazolása szerint. Ettől eltérő esetben a Megrendelő kötelezettsége a szállításról való gondoskodás. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a Megrendelőt a gyártás befejezéséről haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Megrendelő szállítja el az árut, a teljesítés helye a Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelye. A teljesítés helyén történik  meg  a  termék  szállítólevél  szerinti  átadás-átvétele.  Amennyiben  a  Megrendelő  a késztermék kiszállítását igényli, az ő felelőssége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthető legyen (kapcsolattartó ténylegesen át tudja venni a megadott címen, megfelelő átvételi hely biztosítása, stb.) A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kiszállítások díját a Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni. A Megrendelő köteles előre írásban jelezni, ha a termék átadása az előre egyeztetett időpontban bármilyen okból nem lehetséges. Ebben az esetben köteles a termék átvételének új időpontját is megjelölni.

3.2. A megrendelt termék átadása-átvétele ellenkező írásos megállapodás hiányában a Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelyén történik. Amennyiben Megrendelő külső vállalkozó (futár,futárszolgálat) igénybevételével maga gondoskodik a késztermék Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelyéről történő elszállításáról, úgy a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadsával száll át a Keskeny és Társai 2001 Kft.-ről a Megrendelőre.
A Keskeny és Társai 2001 Kft. az elkészült terméket az átadásig köteles megfelelő minőségben megőrizni. Az átadás pillanatában a kárveszély átszáll a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő a Keskeny és Társai 2001 Kft. felszólítására sem működik közre a termék átvételében,  a megrendelt, de át nem vett terméket,– ellenkező írásos megállapodás hiányában – 15 nap  eltelte  után  tárolási  díj  felszámítása  mellett  őrzi.
A  megrendelt,  és  át  nem  vett  termék Megrendelő által visszaigazolt szolgáltatási díját a Megrendelő köteles megfizetni a Keskeny és Társai 2001 Kft. által kibocsátott számla alapján függetlenül attól, hogy a termék átadása megtörtént-e. Ebben az esetben a Keskeny és Társai 2001 Kft. által kibocsátott számlán a teljesítés napja megegyezik a készrejelentés napjával.

3.3.Előzetes írásos megállapodás alapján a kész terméket a Keskeny és Társai 2001 Kft. saját futárával – kivételes esetben külső vállalkozó bevonásával – a Megrendelő által megadott címre kiszállítja. A Keskeny és Társai 2001 Kft. által történő szállítás a Megrendelő által megadott teljesítési helyre a lepakoláshoz történő beállást jelenti. A Keskeny és Társai 2001 Kft. általi kiszállítás nem tartalmazza az esetleges parkolási/behajtási engedélyek díját, a szállítmány mozgatását. A szállítmány lepakolásáról a Megrendelő gondoskodik. Amennyiben a Keskeny és Társai 2001 Kft. saját futár útján végzi a termék kiszállítását a kárveszély mindaddig a Keskeny és Társai 2001 Kft.-t terheli, amíg a terméket a Megrendelő át nem vette. Külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevétele esetén a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a Keskeny és Társai 2001 Kft.-ről a Megrendelőre.

3.4.A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlatában feltüntetett árak alapesetben nem tartalmazzák a kiszállítási költségeket, Megrendelő gondoskodik a késztermék Vállalkozó telephelyéről történő elszállításáról. Amennyiben az eseti megrendelések leadásakor Megrendelő másképp rendelkezik a szállítás költségére vonatkozóan a Vállalkozó árajánlatot ad, melynek elfogadása esetén Vállalkozó ezt a költséget számlájában érvényesíti.
A vállalkozási díj tartalmazza a Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelyétől a megadott teljesítési helyre történő szállítás díját, de nem tartalmazza a szokásostól eltérő nehézségű rakodás, az esetleges várakozás költségét. Az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket Keskeny és Társai 2001 Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, és ezeket a költségeket számlájában érvényesíti.

3.5. Megrendelő az ajánlat visszaigazolásában vagy a grafikai anyag leadásával egyidejűleg, de legkésőbb a gépindulást megelőző munkanapig köteles megadni a termék csomagolásával kapcsolatos írásbeli diszpozícióit. Amennyiben a Megrendelő más utasítást a fenti időpontokban nem ad, a Keskeny és Társai 2001 Kft. a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően csomagolja a megrendelt terméket. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidők beálltát követően közli eltérő csomagolási igényeit, a Keskeny és Társai 2001 Kft. az esetleges átcsomagolás költségeit felszámítja.

3.6.A  Keskeny és Társai 2001 Kft. a  Megrendelő  kifejezett  kérése  esetén  közli  a  Megrendelővel  a megrendelés gyártási tervbe állításának időpontját, ez esetben a Keskeny és Társai 2001 Kft.a gyártás megkezdését    megelőző 24 órával korábban egyeztet a Megrendelővel. Amennyiben a Megrendelőnek felróható késedelmes, vagy hibás grafikai anyag, vagy hibás színminta leadása, vagy más felróható okból a Keskeny és Társai 2001 Kft. a tervezett időpontban a gyártást nem tudja megkezdeni, a Megrendelő a gép állásidejére kötbért köteles fizetni a Keskeny és Társai 2001 Kft. részére. Amennyiben a tervezett és a Megrendelővel előre egyeztetett gépindulási időponthoz képest a Megrendelőnek felróható okból 30 percet meghaladó késedelemmel kezdődik meg a gyártási folyamat, a kötbér mértéke 30.000,-Ft/ óra.

3.7. Az átadás-átvételekor a Keskeny és Társai 2001 Kft.a Megrendelő (kapcsolattartójának vagy az írásos meghatalmazással rendelkező képviselőjének) mennyiségileg adja át a terméket. A szállítólevél aláírása a teljesítés elfogadásának, és a teljesítés igazolásának tekintendő ellenkező bizonyításig. Mennyiségi kifogásra vagy a csomagolással kapcsolatos kifogásra csak abban az esetben hivatkozhat alappal a Megrendelő, ha a mennyiségi eltérést vagy csomagolással kapcsolatos kifogását az átadás-átvétel során jegyzőkönyvezték. Nem minősül mennyiségi eltérésnek, és nem minősül a Keskeny és Társai 2001 Kft. hibás teljesítésének, ha a visszaigazolt árajánlatban megadott mennyiségtől +/-5%-os a leszállított mennyiségi eltérés.

3.8. Az esetleges fellépő minőségi reklamáció az átvételt követő 2 napon belül írásban történik. A Keskeny és Társai 2001 Kft.  köteles a Megrendelő határidőben előterjesztett reklamációját, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni, a reklamáció jogossága esetén a hibákat haladéktalanul orvosolni.
Amennyiben a Felek a minőségi reklamációt illetően nem tudnának megegyezni, akkor a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség által ajánlott, általuk közösen felkért szakértők véleményét magukra nézve kötelezően elfogadják.

3.9. A szállításhoz használt EUR-, csíramentes-, Düsseldorfi-, vagy műanyag raklapok – függetlenül attól, hogy a szállítást a Megrendelő, vagy a Keskeny és Társai 2001 Kft.végzi – betétdíjas göngyölegnek minősülnek. Amennyiben Megrendelő, vagy a diszpó szerinti átvevőhely, esetleg a Megrendelő megbízottja a szállítólevél aláírásával egyidejűleg nem ad csereraklapot, a Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult raklapot kiszámlázni.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA

4.1. Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg a Keskeny és Társai 2001 Kft.-nek:
– készpénzben a termék átvételekor,
– vagy az átvételkor kapott számlát átutalással egyenlíti ki a Keskeny és Társai 2001 Kft.által adott számlaszámra.
Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a számlakiállításától számított 8 naptári nap. A Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult úgy dönteni, hogy a terméket csak abban az esetben adja át, ha a Megrendelő a számlát készpénzben fizeti meg.
Az a Megrendelő, aki  először   rendel   szolgáltatást,   terméket   a   Keskeny és Társai 2001   Kf-től, megrendelésének ellenértékét a gyártás megkezdése előtt, vagy a késztermék szállítása előtt előlegként készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. A mindenkori előleg mértékéről, és annak fizetési határidejéről Keskeny és Társai 2001 Kft. tájékkoztatja a Megrendelőt. A beérkezett összegről Keskeny és Társai 2001 Kft. előlegszámlát készít, majd teljesítés után kiállításra kerül a végszámla, melyben Keskeny és Társai 2001 Kft. érvényesíti a már megfizetett előleget, valamint minden egyéb felmerülő költséget. A vállalkozói díjon felül a Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult az árajánlatban nem szereplő, de a teljesítés során felmerült költségeinek az érvényesítésére. A Megrendelő a Keskeny és Társai 2001 Kft. végszámláit, teljesítés előtt 24 órával banki átutalással, vagy teljesítéskor készpénzben köteles kiegyenlíteni.
A Vállalkozó az általa legyártott termékek tulajdonjogát a vállalkozói díj teljes összegének megfizetéséig fenntartja, azaz a Vállalkozó által legyártott termékek tulajdonjoga csak a vállalkozási díj teljes összegének megfizetését követően száll át Megrendelőre.

4.2. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a számla megfizetésével a Keskeny és Társai 2001 Kft. késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke azonos a Ptk. mindenkor hatályos késedelmi kamat számításának előírásaival.

4.3. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV.tv (továbbiakban: Kdtv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. rendelet szabályai szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal írásban köteles a termékdíj- kötelezettség alóli mentességi vagy kedvezményre jogosító vagy annak bevallására és megfizetésére tett átvállaló nyilatkozatát a Keskeny és Társai 2001 Kft.részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg. Ezt megteheti a Keskeny és Társai 2001 Kft. által elkészített és az ÁSZF 1.-4. sz. mellékleteiként feltöltött nyilatkozati-minták valamelyikének kitöltésével. Ennek elmulasztása esetén a Keskeny és Társai 2001 Kft.köteles úgy eljárni, mintha a Megrendelőt mentesség, vagy kedvezmény nem illetné meg. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát,  ha  a  Megrendelő  írásbeli  nyilatkozatát  a  megrendelés  visszaigazolásával  egyidejűleg kézhez kapta. Ennek hiányában a Keskeny és Társai 2001 Kft.úgy állítja ki a számlát, mint termékdíj köteles termék-értékesítés.

4.4. A  Megrendelő  és  a  Keskeny és Társai 2001  Kft.  ÁSZF-ben  meghatározott,  általános  fizetési feltételektől különböző elszámolási időszakban  (pl.: határozott időszaki elszámolás – egy hét, két hét, egy hónapos időszak stb. – az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő fizetési határidő) történő megállapodása kizárólag írásban történik, mely megállapodás a Vállalkozási keretszerződés mellékletét képezi.

4.5. A termék tulajdonjoga azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor a Keskeny és Társai 2001 Kft. vonatkozó számláját a Megrendelő megfizette. A tulajdonjog átszállása független a kárveszély átszállásának időpontjától, amennyiben a termék ellenértéke nem készpénzben kerül megfizetésre.

5. ALVÁLLALKOZÓ
5.1. A Keskeny és Társai 2001 Kft.a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek elvégzett munkájáért, ugyanúgy felel.

6. TITOKTARTÁS
6.1. A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:
–  a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,
– más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

6.2. A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat
– kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,
– harmadik személy részére nem adják tovább,
– harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé,
– minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

6.3. Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a következőkre:
– már köztudomású információk;
– arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félre vonatkozó információkra;
– olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára;
– olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelező erejű határozatban írja elő.

6.4. A Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult nyilvánosságra hozni, ha valamely megrendelője a Keskeny és Társai 2001 Kft.-vel szembeni fizetési kötelezettségét elmulasztotta, megtagadta. A Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult valamely megrendelőjével szembeni számlakövetelését bármely más személy részére értékesíteni, amennyiben e megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tett eleget. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a követelés megvásárlójának a megrendelőről rendelkezésére álló információkat jogosult átadni.

7. SZERZŐI JOG és KIADÓI JOG
7.1. Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy rendelkezik a megrendelt kiadvány (termék) szerzői és kiadói jogaival, jogosult a kiadvány (termék) sokszorosítására. A Megrendelő erre vonatkozó jognyilatkozatát a Keskeny és Társai 2001 Kft. felszólítására bármikor bemutatja. A Keskeny és Társai 2001 Kft. kifejezetten kizárja kártérítési kötelezettségét, amely kár abból adódik, ha a Megrendelő bárki más szerzői vagy kiadói jogát megsérti.

8.SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETEI
8.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondása, megszűnése

8.1.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről
A Vállalkozási keretszerződést a Megrendelő írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A Megrendelő a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Keskeny és Társai 2001 Kft.-vel. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a felmondásról való tudomásszerzése időpontjától számított 8 napon belül felhívja a Megrendelőt a már kiszállított, de pénzügyileg még nem rendezett tételek rendezésére. A Keskeny és Társai 2001 Kft.a Megrendelő felmondása tudomásra jutásának időpontjától nem köteles teljesíteni az előkészítés alatt lévő megrendeléseket. A Megrendelő köteles megtéríteni a Keskeny és Társai 2001 Kft.-nek a felmondása következtében bekövetkező kárát, továbbá megfizetni a már gyártás alá került termékek kiszámlázott ellenértékét, a visszaigazolt megrendelés előkészítése költségeit. A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.
8.1.2. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Keskeny és Társai 2001 Kft.részéről
A Vállalkozási keretszerződést a Keskeny és Társai 2001 Kft.írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Megrendelővel. A Keskeny és Társai 2001 Kft. általi felmondás esetén a Keskeny és Társai 2001 Kft. a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig utasítást kérni a Megrendelőtől, hogy azt teljesítse-e. A felmondás következtében a felek szerződéses jogviszonya abban az időpontban szűnik meg, mikor mindenre kiterjedően elszámoltak egymással.
8.2. A Vállalkozási keretszerződés rendkívüli felmondásának szabályai
Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozási keretszerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg.
A Keskeny és Társai 2001 Kft. akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Megrendelő:
– fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével sem teljesítette
– magatartásával veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Keskeny és Társai 2001 Kft. teljesítését vagy a megrendelés hibátlan minőségben történő teljesítését.

A Vállalkozási keretszerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

8.3.A Vállalkozási keretszerződés megszűnése
– közös megegyezéssel,
– bármelyik fél által történt rendes, vagy rendkívüli felmondást követően a felek elszámolásával
– bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
– a természetes személy Megrendelő halálával.

9. A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK
9.1. A  felek  minden  tőlük  telhetőt  megtesznek  az  esetleges  jogviták  tárgyalás  útján  történő  békés megoldására, egyezség kötésére.
9.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.évi V.tv ( Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. HATÁLY
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. július 10.-től hatályosak.

Budapest, 2015. július 10.

Keskeny Árpád
  Ügyvezető
 Keskeny és Társai 2001 Kft.

 

Ajánlatot kérek