Indul a KESKENY ONLINE!

Átlátható nyomdai folyamatok és ügyintézés könnyen, gyorsan és bármikor a Keskeny Nyomda új webes felületén.

Részletek

 

Keskeny és Társai 2001 Kft.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai:
székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.
cégjegyzékszám: 01-09-701381
adószáma: 12744965-2-42
képviselő: Keskeny Árpád

Keskeny és Társai 2001 Kft. elérhetőségei:
Keskeny és Társai 2001 Kft. központi telefonszáma: +36 1 401-4060
Keskeny és Társai 2001 Kft. központi telefaxszáma: + 36 1 405-0650
e-mail: info@keskeny.hu
továbbiakban: Keskeny és Társai 2001 Kft.

A Keskeny és Társai 2001 Kft. a Vállalkozói keretszerződés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával a Vállalkozói keretszerződés egyedi feltételei szerint nyújtja. A vállalkozói keretszerződés megkötése, ennek hiányában a Keskeny és Társai 2001 Kft. által visszaigazolt megrendelés a feltétele annak, hogy a Megrendelő és a Keskeny és Társai 2001 Kft. között vállalkozói jogviszony jöjjön létre. A vállalkozói jogviszony alapján az egyes feleket megillető jogok és teljesítendő kötelezettségek általános szabályait az ÁSZF tartalmazza, míg az adott jogviszonyban a feleket jogosító -ÁSZF szabályaitól eltérő – egyedi jogok és terhelő egyedi kötelezettségek a Vállalkozói keretszerződésben kerülnek rögzítésre. A Megrendelő egyedi megrendeléseit írásban (levélben, elektronikus levélben (továbbiakban: e-mail) ) adott külön „megrendelő” útján adja meg a Vállalkozói keretszerződés keretei között.

1.AZ ÁSZF HATÁLYA
1.1.Személyi hatály
Az ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az a
– jogi személy;
– jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
– magánszemély
akinek a Keskeny és Társai 2001 Kft. szerződés, vagy írásos megrendelés alapján nyomdaipari vállalkozói tevékenységet végez.

1.2.Tárgyi hatály
A Keskeny és Társai 2001 Kft. által végzett, alábbi tevékenységi körök szerinti tevékenységei tartoznak az ÁSZF rendelkezései alá:
– doboztervezés
– nyomdai kivitelezés

1.3.Időbeli hatály
A Megrendelő és a Keskeny és Társai 2001 Kft. közötti konkrét megrendelés a felek között
Vállalkozói Keretszerződés aláírása alapján, vagy
– amennyiben szerződéses jogviszonyukban a felek az ÁSZF szabályaitól semmiben sem kívánnak eltérni, az egyedi megrendelés Keskeny és Társai 2001 Kft. általi visszaigazolásával jön létre és a Vállalkozói keretszerződés hatályának fennállásáig, vagy a Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítéséig marad fenn.
Az ÁSZF nyilvános és a Keskeny és Társai 2001 Kft. hangsúlyt fektet arra, hogy minden Megrendelő megismerje azt, még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Ennek keretében:
– weblapján (www.keskenynyomda.hu) közzéteszi,
– nyomtatott formában a Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelyén megtekinthető,
– kívánságra bárkinek díjtalanul megküldi elektronikus levél útján.

1.4. ÁSZF módosítása
A Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF módosításáról a Keskeny és Társai 2001 Kft. e-mailben hívja fel a Megrendelői figyelmét. A Keskeny és Társai 2001 Kft-t ezen figyelemfelhívó értesítésen kívül más kötelezettség nem terheli abban a tekintetben, hogy   az   ÁSZF   módosításának   tényére   a   Megrendelő   figyelmét   felhívja.   Amennyiben   a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult az ÁSZF módosításának hatálybalépésétől számított 8 napon belül írásban felmondani a Vállalkozói keretszerződést. Amennyiben a Megrendelő nem élt a megadott határidőben felmondási jogával, úgy az új, módosított ÁSZF hatályba lépésével automatikusan annak rendelkezései alkalmazandóak a felek közötti vállalkozói jogviszonyra.
Az ÁSZF mindenkori módosítása, az ÁSZF mindenkori módosításának elektronikus formában történő közzététele időpontjától kezdve módosítja a Keskeny és Társai 2001 Kft. és a Megrendelő által megkötött Vállalkozói keretszerződés vonatkozó rendelkezéseit.
A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést a Keskeny és Társai 2001 Kft.-vel szemben, abból adódóan, hogy a Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁSZF-jének módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a Keskeny és Társai 2001 Kft. honlapján.

2 A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT

2.1 Új ügyfélkapcsolat létesítése során a Megrendelő és a Keskeny és Társai 2001 Kft. Vállalkozói keretszerződést írnak alá. A keretszerződés tartalmazza többek között:
– az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,
– a Megrendelő képviseletre jogosultja által megjelölt kapcsolattartó adatait, aki jogosult a Megrendelő nevében az egyedi megrendelések tekintetében rendelkezni,
– a felek  ÁSZF-től  eltérő  rendelkezéseit,  melyet  bármelyik  fél  az  adott  szerződéses kapcsolat szempontjából olyan súlyúnak minősít, mely miatt abban külön megállapodás szükséges.
– a Vállalkozói keretszerződés a felek között határozatlan időre jön létr A Vállalkozói keretszerződés hatályát veszti az ÁSZF 7. pontjában meghatározott esetekben.
– a Megrendelő köteles a jelen pontban meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban (levél, e-mail) bejelenteni a
Keskeny és Társai 2001 Kft.
-nek. A bejelentés elmaradásából, vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a Keskeny és Társai 2001 Kft. felelősségét kizárja.

2.2. A Megrendelő által a Vállalkozói keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó jogosult ajánlatkérést leadni,  árajánlatot  elfogadni,  rendelést  módosítani,  a  terméket  átvenni  az  általa  képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli a Vállalkozói keretszerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Keskeny és Társai 2001 Kft.  részére  történő  közléséig  a  kapcsolattartó  minden,  a  felek  közötti jogviszony alapján megtett jognyilatkozata érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő. A Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben jogosult akként rendelkezni, hogy a Megrendelő valamennyi alkalmazottja jogosult kapcsolattartóként rendelkezni. Ebben az esetben a Vállalkozói keretszerződésben a Megrendelő e-mail címet is megadhat, melyről érkezett árajánlat visszaigazolást joghatályos rendelésnek tekint a Keskeny és Társai 2001 Kft. Ilyen tartalmú rendelkezés esetén a Megrendelő viseli annak kockázatát, ha nevében és képviseletében eljárva az adott e-mail címről, leadnak, árajánlatot elfogadnak, rendelést módosítanak, terméket átvesznek. Ebben az esetben a Keskeny és Társai 2001 Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő nevében írásban rendelést adó személy a Megrendelővel milyen jogviszonyban van és jogviszonya feljogosítja-e kapcsolattartóként rendelkezni.
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben pontosan megjelöli kapcsolattartóit, az ezen kapcsolattartókon kívül a Keskeny és Társai 2001 Kft. mástól kapcsolattartói utasítást nem fogadhat el, és nem teljesít.
A Megrendelő bármikor jogosult írásban (képviselő által aláírt e-mailben megküldött levél) az általa megadott kapcsolattartók adatait megváltoztatni, vagy törölni.

2.3. A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek. A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlatának Megrendelő általi visszaigazolása a feltétele a gyártás megkezdésének.
Amennyiben nem egyértelmű az ajánlatkérés és a Keskeny és Társai 2001 Kft. által adott árajánlatot a Megrendelő nem igazolta vissza, a Keskeny és Társai 2001 Kft. addig nem köteles megkezdeni a termék gyártását, amíg a Megrendelővel eredményesen nem egyeztet.
A megrendelt terméket a megküldött elektronikus anyag saját beállításaival készíti el a Keskeny és Társai 2001 Kft., és az ebből eredő esetleges károkért a Megrendelő felel.
Amennyiben a Megrendelő a Felek között korábban létrejött és teljesített megrendeléstől eltérő műszaki paraméterekkel kíván újabb megrendelést adni a Keskeny és Társai 2001 Kft. részére, a Megrendelő új írásos ajánlatkérését követően, a Keskeny és Társai 2001 Kft. általi írásos visszaigazolása alapján kezdi meg a gyártást.

2.4. A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlatában a Megrendelő által elküldött ajánlatkérés tartalma alapján kalkulált egyedi díjat közöl.

2.5. A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlataiban feltüntetett árak minden esetben nettó árak, azok az ÁFA-t, és a termékdíj összegét nem tartalmazzák.
Az adó mértékét a mindenkor érvényes áfa-törvény határozza meg.
A termékdíj mértéke és tényleges súlya a Keskeny és Társai 2001 Kft. számláján/végszámláján kerül véglegesítésre, és feltüntetésre. A Megrendelő a mindenkori környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó törvény termékdíjtételeivel számol.
Vállalkozó az irányadó kalkulációkban meghatározott tájékoztató jellegű súlyok figyelembe vételével számol, mely súlyok a késztermék szállításakor mérés alapján kerülnek véglegesítésre.

2.6. Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a Felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést. Az e-mailben történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.

2.7. A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ezen határidő letelte után az árajánlatban foglaltak a Keskeny és Társai 2001 Kft.-t nem kötelezik.

2.8. Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat visszaigazolása egyedi megrendelésnek minősül. A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelés teljesítésére külön Vállalkozási szerződést, hanem az ajánlatkérésben megadott megrendelés és visszaigazolt árajánlat szerint létrejött egyedi megrendelés válik automatikusan a felek közti Vállalkozói Szerződéssé, vagy a Vállalkozói Keretszerződés részévé.

2.9. Amennyiben a gyártáshoz szükséges valamennyi információ átadása és/vagy az előlegfizetés a Megrendelő  részéről  nem  a  megállapodott  határidőben  történik, a Megrendelő késedelme a Keskeny és Társai 2001 Kft. késedelmét kizárja, a Megrendelő oldalán bekövetkező késedelmes teljesítés miatt a Keskeny és Társai 2001 Kft.-t felelősség nem terheli. A Megrendelő késedelmének megszűnése esetén a Keskeny és Társai 2001 Kft. kifejezetten megilleti, hogy a teljesítésre írásban – a gyártási kapacitása függvényében – új időpontot adjon meg.

2.10. A Megrendelő a megrendelés esetén a grafikai anyag kritériumait a  www.keskenynyomda.hu honlapon tekintheti meg. A grafikai anyag leadásánál a Keskeny és Társai 2001 Kft. a kapott grafikai mintán csak formai (nyomdatechnikai) ellenőrzést végez, a grafikai anyag tartalmi hibáiért felelősségét kizárja, annak következményei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő mintanyomatot nem adott át, valamint ha a Megrendelő nem kért digitális, vagy analóg proofot, a színeltérésért a Keskeny és Társai 2001 Kft.-t felelősség nem terheli.

2.11. A felek közötti vállalkozói jogviszonyra alapított, Keskeny és Társai 2001 Kft.-t terhelő kártérítési felelősség mértéke az egyedi megrendelés értékéig terjed. A Keskeny és Társai 2001 Kft. nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:
– a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a közlés késedelme vagy a közlés elmulasztása,
– a tervezés, a megrendelés és a gyártási folyamat során az ellenőrzés elmulasztása,
– a Megrendelő belső ellenőrzésének hiánya miatt felróható károk felmerülése,
– a próbanyomat meg nem tekintése,
– különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,
– az árajánlat pontatlan bekérése,
– a megrendelőlap nem, vagy nem megfelelő kitöltése,
Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak következtében  bekövetkező károk,
– tartalmi hibák miatt bekövetkező károk

Az  egyedi  megrendelés  késedelmes,  vagy  hibás  teljesítése  esetén  a  Keskeny és Társai 2001  Kft. kizárólag a Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a Keskeny és Társai 2001 Kft. nem köteles megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.
A Keskeny és Társai 2001 Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. Nem minősül a Keskeny és Társai 2001 Kft. részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.,

3.KÉSZ TERMÉK ÁTADÁSA, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS, FELHASZNÁLT KLISÉK ÉS STANCSZERSZÁMOK KEZELÉSE
3.1. A  teljesítés  helye  a  Megrendelő által  megjelölt  székhely,  telephely,  egyéb  szállítási  cím, amennyiben a terméket a Keskeny és Társai 2001 Kft. szállítja ki a megrendelés visszaigazolása szerint. Ettől eltérő esetben a Megrendelő kötelezettsége a szállításról való gondoskodás. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a Megrendelőt a gyártás befejezéséről haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Megrendelő szállítja el az árut, a teljesítés helye a Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelye. A teljesítés helyén történik  meg  a  termék  szállítólevél  szerinti  átadás-átvétele.  Amennyiben  a  Megrendelő  a késztermék kiszállítását igényli, az ő felelőssége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthető legyen (kapcsolattartó ténylegesen át tudja venni a megadott címen, megfelelő átvételi hely biztosítása, stb.) A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kiszállítások díját a Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni. A Megrendelő köteles előre írásban jelezni, ha a termék átadása az előre egyeztetett időpontban bármilyen okból nem lehetséges. Ebben az esetben köteles a termék átvételének új időpontját is megjelölni.

3.2. A megrendelt termék átadása-átvétele ellenkező írásos megállapodás hiányában a Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelyén történik. Amennyiben Megrendelő külső vállalkozó (futár,futárszolgálat) igénybevételével maga gondoskodik a késztermék Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelyéről történő elszállításáról, úgy a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadsával száll át a Keskeny és Társai 2001 Kft.-ről a Megrendelőre.
A Keskeny és Társai 2001 Kft. az elkészült terméket az átadásig köteles megfelelő minőségben megőrizni. Az átadás pillanatában a kárveszély átszáll a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő a Keskeny és Társai 2001 Kft. felszólítására sem működik közre a termék átvételében,  a megrendelt, de át nem vett terméket,– ellenkező írásos megállapodás hiányában – 15 nap  eltelte  után  tárolási  díj  felszámítása  mellett  őrzi.
A  megrendelt,  és  át  nem  vett  termék Megrendelő által visszaigazolt szolgáltatási díját a Megrendelő köteles megfizetni a Keskeny és Társai 2001 Kft. által kibocsátott számla alapján függetlenül attól, hogy a termék átadása megtörtént-e. Ebben az esetben a Keskeny és Társai 2001 Kft. által kibocsátott számlán a teljesítés napja megegyezik a készrejelentés napjával.

3.3.Előzetes írásos megállapodás alapján a kész terméket a Keskeny és Társai 2001 Kft. saját futárával – kivételes esetben külső vállalkozó bevonásával – a Megrendelő által megadott címre kiszállítja. A Keskeny és Társai 2001 Kft. által történő szállítás a Megrendelő által megadott teljesítési helyre a lepakoláshoz történő beállást jelenti. A Keskeny és Társai 2001 Kft. általi kiszállítás nem tartalmazza az esetleges parkolási/behajtási engedélyek díját, a szállítmány mozgatását. A szállítmány lepakolásáról a Megrendelő gondoskodik. Amennyiben a Keskeny és Társai 2001 Kft. saját futár útján végzi a termék kiszállítását a kárveszély mindaddig a Keskeny és Társai 2001 Kft.-t terheli, amíg a terméket a Megrendelő át nem vette. Külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevétele esetén a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a Keskeny és Társai 2001 Kft.-ről a Megrendelőre.

3.4.A Keskeny és Társai 2001 Kft. árajánlatában feltüntetett árak alapesetben nem tartalmazzák a kiszállítási költségeket, Megrendelő gondoskodik a késztermék Vállalkozó telephelyéről történő elszállításáról. Amennyiben az eseti megrendelések leadásakor Megrendelő másképp rendelkezik a szállítás költségére vonatkozóan a Vállalkozó árajánlatot ad, melynek elfogadása esetén Vállalkozó ezt a költséget számlájában érvényesíti.
A vállalkozási díj tartalmazza a Keskeny és Társai 2001 Kft. telephelyétől a megadott teljesítési helyre történő szállítás díját, de nem tartalmazza a szokásostól eltérő nehézségű rakodás, az esetleges várakozás költségét. Az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket Keskeny és Társai 2001 Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, és ezeket a költségeket számlájában érvényesíti.

3.5. Megrendelő az ajánlat visszaigazolásában vagy a grafikai anyag leadásával egyidejűleg, de legkésőbb a gépindulást megelőző munkanapig köteles megadni a termék csomagolásával kapcsolatos írásbeli diszpozícióit. Amennyiben a Megrendelő más utasítást a fenti időpontokban nem ad, a Keskeny és Társai 2001 Kft. a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően csomagolja a megrendelt terméket. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidők beálltát követően közli eltérő csomagolási igényeit, a Keskeny és Társai 2001 Kft. az esetleges átcsomagolás költségeit felszámítja.

3.6.A  Keskeny és Társai 2001 Kft. a  Megrendelő  kifejezett  kérése  esetén  közli  a  Megrendelővel  a megrendelés gyártási tervbe állításának időpontját, ez esetben a Keskeny és Társai 2001 Kft.a gyártás megkezdését    megelőző 24 órával korábban egyeztet a Megrendelővel. Amennyiben a Megrendelőnek felróható késedelmes, vagy hibás grafikai anyag, vagy hibás színminta leadása, vagy más felróható okból a Keskeny és Társai 2001 Kft. a tervezett időpontban a gyártást nem tudja megkezdeni, a Megrendelő a gép állásidejére kötbért köteles fizetni a Keskeny és Társai 2001 Kft. részére. Amennyiben a tervezett és a Megrendelővel előre egyeztetett gépindulási időponthoz képest a Megrendelőnek felróható okból 30 percet meghaladó késedelemmel kezdődik meg a gyártási folyamat, a kötbér mértéke 30.000,-Ft/ óra.

3.7. Az átadás-átvételekor a Keskeny és Társai 2001 Kft.a Megrendelő (kapcsolattartójának vagy az írásos meghatalmazással rendelkező képviselőjének) mennyiségileg adja át a terméket. A szállítólevél aláírása a teljesítés elfogadásának, és a teljesítés igazolásának tekintendő ellenkező bizonyításig. Mennyiségi kifogásra vagy a csomagolással kapcsolatos kifogásra csak abban az esetben hivatkozhat alappal a Megrendelő, ha a mennyiségi eltérést vagy csomagolással kapcsolatos kifogását az átadás-átvétel során jegyzőkönyvezték. Nem minősül mennyiségi eltérésnek, és nem minősül a Keskeny és Társai 2001 Kft. hibás teljesítésének, ha a visszaigazolt árajánlatban megadott mennyiségtől +/-5%-os a leszállított mennyiségi eltérés.

3.8. Az esetleges fellépő minőségi reklamáció az átvételt követő 2 napon belül írásban történik. A Keskeny és Társai 2001 Kft.  köteles a Megrendelő határidőben előterjesztett reklamációját, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni, a reklamáció jogossága esetén a hibákat haladéktalanul orvosolni.
Amennyiben a Felek a minőségi reklamációt illetően nem tudnának megegyezni, akkor a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség által ajánlott, általuk közösen felkért szakértők véleményét magukra nézve kötelezően elfogadják.

3.9. A szállításhoz használt EUR-, csíramentes-, Düsseldorfi-, vagy műanyag raklapok – függetlenül attól, hogy a szállítást a Megrendelő, vagy a Keskeny és Társai 2001 Kft.végzi – betétdíjas göngyölegnek minősülnek. Amennyiben Megrendelő, vagy a diszpó szerinti átvevőhely, esetleg a Megrendelő megbízottja a szállítólevél aláírásával egyidejűleg nem ad csereraklapot, a Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult raklapot kiszámlázni.

3.10. A gyártás során felhasznált stancszerszámokat illetve kliséket a Megrendelő kockázatára a Vállalkozó a teljesítéstől számított legfeljebb 3 évig tárolja.

Amennyiben a gyártás során felhasznált stancszerszámok illetve klisék a Megrendelő tulajdonát képezik, úgy ezen 3 éves tárolási időszakon belül a Megrendelő a Vállalkozóval legalább 3 munkanappal megelőzően közölt írásos értesítést követően a stancszerszámokat és kliséket átveheti és elszállíthatja. Amennyiben a Megrendelő a 3 év leteltét megelőzően a stancszerszámokat illetve kliséket át nem veszi és el nem szállítja vagy a Megrendelő és a Vállalkozó között megállapodás nem jön létre az adott stancszerszám illetve klisé további gyártási célú felhasználásáról úgy a Vállalkozó jogosult a stancszerszámokat és kliséket a Megrendelő külön értesítés illetve hozzájárulása nélkül a 3 év időtartam leteltét követően megsemmisíteni. A megsemmisített stancszerszámokkal illetve klisékkel valamint azok értékével a Vállalkozó a Megrendelővel elszámolni nem köteles, azokkal kapcsolatban a Megrendelő a Vállalkozóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen ellentételezésre nem jogosult.

3.11. A gyártás során felhasznált stancszerszámok és klisék további felhasználhatóságáért illetve más vállalkozók általi felhasználhatóságáért a Vállalkozó nem szavatol és jótállását nem vállal, a további felhasználhatóságért a Vállalkozó a felelősségét kifejezetten kizárja.

4 FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA

4.1. Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg a Keskeny és Társai 2001 Kft.-nek:
– készpénzben a termék átvételekor,
– vagy az átvételkor kapott számlát átutalással egyenlíti ki a Keskeny és Társai 2001 Kft.által adott számlaszámra.
Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a számlakiállításától számított 8 naptári nap. A Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult úgy dönteni, hogy a terméket csak abban az esetben adja át, ha a Megrendelő a számlát készpénzben fizeti meg.
Az a Megrendelő, aki  először   rendel   szolgáltatást,   terméket   a   Keskeny és Társai 2001   Kf-től, megrendelésének ellenértékét a gyártás megkezdése előtt, vagy a késztermék szállítása előtt előlegként készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. A mindenkori előleg mértékéről, és annak fizetési határidejéről Keskeny és Társai 2001 Kft. tájékkoztatja a Megrendelőt. A beérkezett összegről Keskeny és Társai 2001 Kft. előlegszámlát készít, majd teljesítés után kiállításra kerül a végszámla, melyben Keskeny és Társai 2001 Kft. érvényesíti a már megfizetett előleget, valamint minden egyéb felmerülő költséget. A vállalkozói díjon felül a Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult az árajánlatban nem szereplő, de a teljesítés során felmerült költségeinek az érvényesítésére. A Megrendelő a Keskeny és Társai 2001 Kft. végszámláit, teljesítés előtt 24 órával banki átutalással, vagy teljesítéskor készpénzben köteles kiegyenlíteni.
A Vállalkozó az általa legyártott termékek tulajdonjogát a vállalkozói díj teljes összegének megfizetéséig fenntartja, azaz a Vállalkozó által legyártott termékek tulajdonjoga csak a vállalkozási díj teljes összegének megfizetését követően száll át Megrendelőre.

4.2. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a számla megfizetésével a Keskeny és Társai 2001 Kft. késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke azonos a Ptk. mindenkor hatályos késedelmi kamat számításának előírásaival.

4.3. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV.tv (továbbiakban: Kdtv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. rendelet szabályai szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal írásban köteles a termékdíj- kötelezettség alóli mentességi vagy kedvezményre jogosító vagy annak bevallására és megfizetésére tett átvállaló nyilatkozatát a Keskeny és Társai 2001 Kft.részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg. Ezt megteheti a Keskeny és Társai 2001 Kft. által elkészített és az ÁSZF 1.-4. sz. mellékleteiként feltöltött nyilatkozati-minták valamelyikének kitöltésével. Ennek elmulasztása esetén a Keskeny és Társai 2001 Kft.köteles úgy eljárni, mintha a Megrendelőt mentesség, vagy kedvezmény nem illetné meg. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát,  ha  a  Megrendelő  írásbeli  nyilatkozatát  a  megrendelés  visszaigazolásával  egyidejűleg kézhez kapta. Ennek hiányában a Keskeny és Társai 2001 Kft.úgy állítja ki a számlát, mint termékdíj köteles termék-értékesítés.

4.4. A  Megrendelő  és  a  Keskeny és Társai 2001  Kft.  ÁSZF-ben  meghatározott,  általános  fizetési feltételektől különböző elszámolási időszakban  (pl.: határozott időszaki elszámolás – egy hét, két hét, egy hónapos időszak stb. – az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő fizetési határidő) történő megállapodása kizárólag írásban történik, mely megállapodás a Vállalkozási keretszerződés mellékletét képezi.

4.5. A termék tulajdonjoga azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor a Keskeny és Társai 2001 Kft. vonatkozó számláját a Megrendelő megfizette. A tulajdonjog átszállása független a kárveszély átszállásának időpontjától, amennyiben a termék ellenértéke nem készpénzben kerül megfizetésre.

5 ALVÁLLALKOZÓ
5.1. A Keskeny és Társai 2001 Kft.a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek elvégzett munkájáért, ugyanúgy felel.

6 TITOKTARTÁS
6.1. A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:
–  a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,
– más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

6.2. A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat
– kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,
– harmadik személy részére nem adják tovább,
– harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé,
– minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

6.3. Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a következőkre:
– már köztudomású információk;
– arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félre vonatkozó információkra;
– olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára;
– olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelező erejű határozatban írja elő.

6.4. A Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult nyilvánosságra hozni, ha valamely megrendelője a Keskeny és Társai 2001 Kft.-vel szembeni fizetési kötelezettségét elmulasztotta, megtagadta. A Keskeny és Társai 2001 Kft. jogosult valamely megrendelőjével szembeni számlakövetelését bármely más személy részére értékesíteni, amennyiben e megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tett eleget. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a követelés megvásárlójának a megrendelőről rendelkezésére álló információkat jogosult átadni.

7 SZERZŐI JOG és KIADÓI JOG
7.1. Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy rendelkezik a megrendelt kiadvány (termék) szerzői és kiadói jogaival, jogosult a kiadvány (termék) sokszorosítására. A Megrendelő erre vonatkozó jognyilatkozatát a Keskeny és Társai 2001 Kft. felszólítására bármikor bemutatja. A Keskeny és Társai 2001 Kft. kifejezetten kizárja kártérítési kötelezettségét, amely kár abból adódik, ha a Megrendelő bárki más szerzői vagy kiadói jogát megsérti.

8.SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETEI
8.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondása, megszűnése

8.1.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről
A Vállalkozási keretszerződést a Megrendelő írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A Megrendelő a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Keskeny és Társai 2001 Kft.-vel. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a felmondásról való tudomásszerzése időpontjától számított 8 napon belül felhívja a Megrendelőt a már kiszállított, de pénzügyileg még nem rendezett tételek rendezésére. A Keskeny és Társai 2001 Kft.a Megrendelő felmondása tudomásra jutásának időpontjától nem köteles teljesíteni az előkészítés alatt lévő megrendeléseket. A Megrendelő köteles megtéríteni a Keskeny és Társai 2001 Kft.-nek a felmondása következtében bekövetkező kárát, továbbá megfizetni a már gyártás alá került termékek kiszámlázott ellenértékét, a visszaigazolt megrendelés előkészítése költségeit. A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.
8.1.2. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Keskeny és Társai 2001 Kft.részéről
A Vállalkozási keretszerződést a Keskeny és Társai 2001 Kft.írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A Keskeny és Társai 2001 Kft. a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Megrendelővel. A Keskeny és Társai 2001 Kft. általi felmondás esetén a Keskeny és Társai 2001 Kft. a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig utasítást kérni a Megrendelőtől, hogy azt teljesítse-e. A felmondás következtében a felek szerződéses jogviszonya abban az időpontban szűnik meg, mikor mindenre kiterjedően elszámoltak egymással.
8.2. A Vállalkozási keretszerződés rendkívüli felmondásának szabályai
Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozási keretszerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg.
A Keskeny és Társai 2001 Kft. akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Megrendelő:
– fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével sem teljesítette
– magatartásával veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Keskeny és Társai 2001 Kft. teljesítését vagy a megrendelés hibátlan minőségben történő teljesítését.

A Vállalkozási keretszerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

8.3.A Vállalkozási keretszerződés megszűnése
– közös megegyezéssel,
– bármelyik fél által történt rendes, vagy rendkívüli felmondást követően a felek elszámolásával
– bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
– a természetes személy Megrendelő halálával.

9 A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK
9.1. A  felek  minden  tőlük  telhetőt  megtesznek  az  esetleges  jogviták  tárgyalás  útján  történő  békés megoldására, egyezség kötésére.
9.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.évi V.tv ( Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.

10 HATÁLY
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. május 30.-tól hatályosak.

Budapest, 2023. május 30.

 

Ajánlatot kérek